Arbeiders-bedienden: geen afbraakharmonisering

Door: Marc Verboom | Op: 31/08/2008

Reactie van de bediendevakbonden

Op 4 juni velde het Antwerpse Arbeidshof een arrest betreffende de toekenning van een aanvullend bedrijfspensioen aan een ex-werknemer van Alcatel (op pensioen sinds 1997). Het Hof was van oordeel dat de betrokkene voor een bepaalde periode in dienst was als bediende en niet als arbeider. Hij had dus recht op het aanvullend pensioen zoals bedienden bij Alcatel.

Als we de daarop volgende commentaren mogen geloven dan had het Antwerpse Hof geoordeeld dat het onderscheid tussen arbeiders en bedienden niet meer rechtsgeldig is. Voor alle duidelijkheid: dat heeft het Hof niet beslist. Het Hof heeft eenvoudigweg dit individueel contract herbekeken en als een bediendecontract gekwalificeerd. De reden daarvoor was de intellectuele - in plaats van manuele - aard van het uitgevoerde werk.

Gezien de evolutie van de functies op de arbeidsmarkt is het voor ons duidelijk dat het onderscheid tussen arbeiders en bedienden niet meer van deze tijd is. De soms ronduit discriminerend lijkende verschillen in statuten mogen en moeten voor ons worden weggewerkt. Denken we maar aan de kortere opzeggingstermijnen voor arbeiders. Denken we maar aan de carensdag waarbij arbeiders die ziek zijn in bepaalde gevallen de eerste dag loon verliezen.

Als we sommigen mogen geloven zijn het de vakbonden die dit op kunstmatige manier in stand willen houden. Geen zinnig mens kan dat beweren, laat staan bewijzen. De werkgevers hebben de afgelopen jaren geen enkele mogelijkheid geboden om dit alles op een constructieve manier bespreekbaar te maken. Nochtans zou deze gelijkschakeling van statuten en de nodige aanpassingen aan het arbeidsrecht het best gebeuren via overleg tussen de sociale partners. Voor ons vormt een harmonisering naar boven toe het uitgangspunt.

De politieke partijen (Open-Vld, LDD en sp.a) die van de politieke windstilte profiteerden door de afgelopen dagen in de media de trom te roeren over het werknemersstatuut  waren afwisselend verwarrend, vaag en pijnlijk helder welke richting zij uit willen. De LDD wil de opzeggingsvergoedingen omzetten in morele schadevergoedingen waarop geen sociale zekerheid en geen belastingen moeten worden betaald. Goedkoper ontslaan voor de werkgever met redelijk voorspelbare gevolgen, gekoppeld aan een schijnvoordeel voor de werknemer. De sp.a blijkt te vinden dat de voordelen van het bediendestatuut veralgemenen een vorm van 'statisch redeneren' is en dus geen goede zaak. Open-Vld oordeelt dat de harmonisering geen meerkost mag betekenen voor de bedrijven, hetgeen gelijk staat met het afbouwen van het bediendestatuut. Men voegt er nog fijntjes aan toe dat er niet mag geraakt worden aan de huidige flexibiliteit. Dus geen beperking van het ontslagrecht van de werkgever.

Nochtans werk je geen discriminaties weg door aan de rechten van de meerderheid van de werknemers (bedienden) te tornen. BBTK, CNE en LBC willen en zullen de debatten op een kalme manier verder voeren zoals we in het verleden al deden. Het veranderen van het statuut van miljoenen werknemers zal niet van de ene dag op de andere gebeuren. Dit zal besproken worden op de hiertoe voorziene plaatsen, zoals de Nationale Arbeidsraad, met een betere bescherming van alle werknemers in het achterhoofd. Het verhogen van de flexibiliteit zal voor ons géén leidraad vormen.

BBTK - voorzitter Erwin De Deyn

BBTK - ondervoorzitter Myriam Delmée

CNE - algemeen secretaris Raymond Coumont

LBC-NVK - algemeen secretaris Ferre Wyckmans

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek