Verbetering inkomen onvrijwillg deeltijdse werknemers

Door: Marc Verboom | Op: 18/08/2008

Situatie van onvrijwillig deeltijdse werknemers verbetert in bepaalde gevallen door optrekken maximale inkomensgrens en niet meer in aanmerking nemen van gezinstoestand

Werklozen die een deeltijdse job aanvaarden of aanvaard hebben om niet meer volledig werkloos te zijn worden "deeltijdse werknemers met behoud van rechten" genoemd, ook wel eens aangeduid met onvrijwillig deeltijdse werknemers. Dit in tegenstelling tot werknemers die vrijwillig kiezen voor deeltijdse arbeid.

Een deeltijdse werknemer met behoud van rechten moet voldoen aan volgende voorwaarden:

 • alle toelaatbaarheids- en toekenningsvoorwaarden vervullen van een volledige werkloze;
 • een arbeidsregeling hebben waarvan de duur ten minste 1/3 van een voltijdse arbeidsregeling (in de onderneming) bedraagt;
 • een aanvraag voor het statuut of de inkomensgarantie-uitkering (zie verder) hebben ingediend (binnen een termijn van 2 maanden na het begin van de deeltijdse tewerkstelling).

 

Onder bepaalde voorwaarden kan de deeltijdse werknemer met behoud van rechten aanspraak maken op een inkomensgarantie-uitkering:

 • het statuut hebben van deeltijdse werknemer met behoud van rechten (zie hierboven);
 • zich inschrijven als werkzoekende voor een voltijdse betrekking;
 • voltijds beschikbaar zijn en blijven op de arbeidsmarkt;
 • geen recht op loon of verbrekingsvergoeding hebben ten laste van een vorige werkgever;
 • bij de werkgever een aanvraag indienen om een vacante voltijdse job te bekomen en/of in te gaan op een aanbod van de werkgever tot het verhogen van het aantal contractuele uren;
 • een arbeidsduur hebben die minder dan 4/5 van een voltijdse tewerkstelling bedraagt;
 • de controlekaart C3 maandelijks afleveren;
 • geen bruto maandloon hebben boven een bepaald bedrag (zie verder).

 

Het bedrag van deze laatste voorwaarde wordt gewijzigd en bedraagt vanaf 1 juli 2008 maximaal:

 • 1.095,34 euro indien jonger dan 21 jaar (geïndexeerd bedrag vanaf 1 mei 2008);
 • 1.387,92 euro indien 21 jaar of ouder (i.p.v. 1.335,78 euro).

Door de verhoging van de inkomensgrens (met ongeveer 52 euro) zullen meer "onvrijwillig deeltijdse werknemers" recht hebben op een inkomensgarantie-uitkering. 

Hoeveel bedraagt de inkomensgarantie-uitkering?

De inkomensgaratie-uitkering wordt als volgt berekend: IGU = (referte-uitkering + maandbedrag uurtoeslag) - netto loon

Het netto loon is gelijk aan het bruto maandloon van de deeltijdse job verminderd met de persoonlijke sociale bijdrage en de bedrijfsvoorheffing (zonder rekening te houden met de verminderingen wegens gezinslast), eventueel verhoogd met het bedrag van de werkbonus waarop de werknemer recht heeft.

De referte-uitkering is de daguitkering werkloosheid vermenigvuldigd met 26 die bij volledige werkloosheid zou uitgekeerd worden.

Voor samenwonenden wordt gedurende de eerste 12 maanden slechts het netto bedrag van de werkloosheidsuitkering in aanmerking genomen (= bruto bedrag x 0,8991).

De uurtoeslag wordt toegekend voor de uren boven 1/3 van de voltijdse arbeidsduur. Als het voltijds uurrooster 38u/week bedraagt is het aantal uren dat op maandbasis recht geven op een uurtoeslag 55 u (38 x 13/3/3 = 54,89 of afgerond 55 u).

Het bedrag van de uurtoeslag was tot nu toe afhankelijk van de gezinssituatie (volgens definitie werkloosheidsreglementering) en bedroeg (sinds 1 januari 2008):

 • 2,71 euro voor een gezinshoofd;
 • 1,90 euro voor een alleenstaande;
 • 1,08 euro voor een samenwonende.

 

Vanaf 1 juli 2008 wordt het verschil in uurtoeslag afhankelijk van de gezinstoestand opgeheven. Los van de gezinstoestand bedraagt de uurtoeslag voortaan voor iedereen 2,71 euro.

Ten gevolge van deze 2de maatregel zal het inkomen van de alleenstaande en samenwonende onvrijwillig deeltijdse werknemers verhogen.

Voorbeeld

Een deeltijdse werknemer met behoud van rechten is samenwonend en heeft een netto loon van 700 euro per maand. De deeltijdse arbeidsregeling bedraagt 20u/week tegenover een voltijdse arbeidsregeling in de onderneming van 38u/week.

De IGU bedroeg voor de wijziging:

referte-uitkering: (37,63 euro (bruto dagbedrag werkloosheid) x 0,8991) x 26 = 879,58 euro

uurtoeslag: ((20u x 13)/3 - 55u) x 1,08 = 34,19 euro

netto loon: 700 euro

Bijgevolg was de IGU voor de wijziging gelijk aan 879,58 + 34,19 - 700 = 213,77 euro

Ten gevolge van de wijziging verhoogt de uurtoeslag omdat geen rekening meer wordt gehouden met de gezinstoestand. De uurtoeslag bedraagt voor iedereen voortaan 2,71 euro per uur. Bijgevolg is de IGU na de wijziging:

879,58 + 85,80 - 700 = 265,38 euro, dit betekent een stijging van het inkomen met 51,61 euro per maand.

 

Deze wijzigingen (verhoogde loongrens voor + 21-jaringen en éénvormig bedrag voor de uurtoeslag) zullen door de werkloosheidsdiensten van het ABVV automatsich aangepast worden op basis van de beschikbare gegevens.

Deeltijdse werknemers van 21 jaar en ouder die door de verhoging van de loongrens tot 1.387,92 euro nu eventueel wel in aanmerking zouden komen voor de IGU kunnen niet automatisch opgespoord worden en dienen bijgevolg zelf initiatief te nemen om te laten berekenen dat ze in aanmerking komen en aan alle voorwaarden voldoen tot het verkrijgen van de IGU.

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek