Uitbreiding recht op informatie in KMO's

Door: Marc Verboom | Op: 03/07/2008

Het akkoord van eind 2007 over de uitbreiding van het recht op informatie en raadpleging van werknemers in KMO's is omgezet in wetgeving

Rond de oude eis van de vakbonden betreffende de uitbreiding van het recht op informatie en raadpleging voor werknemers uit KMO's werd eind 2007 een akkoord bereikt onder de sociale partners.

Dit akkoord moest uitvoering krijgen op 2 niveaus:

 • via een wet voor het deel dat betrekking had op ondernemingen met 50 tot 99 werknemers;
 • via CAO voor het deel dat betrekking had op ondernemingen met minder dan 50 werknemers.

 

De uitbreiding van het recht op informatie en raadpleging heeft voornamelijk betrekking op de informatie over de financiële en economische situatie van de onderneming (die tot nu toe beperkt bleef tot ondernemingen met meer dan 100 werknemers én met een ondernemingsraad).

1. Ondernemingen met 50 tot 99 werknemers

De wet van 23 april 2008 wijzigt de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers en voorziet in een uitbreiding van de bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW). Het CPBW moet voortaan ook informatie krijgen over:

 • het statuut van de onderneming (juridische vorm, statuten, leiding, financieringsmiddelen, ...);
 • de concurrentiepositie van de onderneming (voornaamste concurrenten, afzetgebieden, ...);
 • de productie en productiviteit;
 • de toekomstverwachtingen (strategische toekomstvisie, uitbouw, investeringen, ...);
 • de jaarrekening (balans, resultatenrekening en sociale balans).

 

Deze informatie moet binnen 2 maanden na de (her)verkiezing van het CPBW meegedeeld worden en binnen het CPBW besproken worden.

Bovendien krijgt het CPBW ook de volgende nieuwe bevoegdheden toegewezen wanneer in de onderneming geen ondernemingsraad (OR) of vakbondsafvaardiging bestaat:

 • informatie over collectief ontslag;
 • informatie over overgang van de onderneming (bv. in geval van overname, fusie, ...);
 • informatie over de invoering van nieuwe arbeidsregelingen (flexibiliteit);
 • informatie over de invoering van nieuwe technologieën (en de weerslag op het personeelsbestand, arbeidsorganisatie, werkomstandigheden, ...).

 

Deze wet werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 16 mei 2008 en treedt onmiddellijk in werking.

2. Ondernemingen met minder dan 50 werknemers

In de ondernemingen met minder dan 50 werknemers (en zonder OR of CPBW) wordt aan de vakbondsafvaardiging (indien deze moet worden opgericht volgens de bepalingen in de sector) heelwat bijkomende bevoegdheden toebedeeld. Het gaat ondermeer over:

 • de gerealiseerde omzet;
 • de loonmassa (bezoldigingen, sociale lasten, ...);
 • het gemiddeld personeelsbestand;
 • de staat van de immateriële en materiële vaste activa (gebouwen, grond, meubilair, wagens, patenten, octrooien, ...);
 • de staat van de financiële vaste activa (participaties in andere ondernemingen);
 • de winst (of het verlies) van het boekjaar voor en na belastingen.

 

Deze inlichtingen moeten schriftelijk worden meegedeeld binnen 6 maanden na het afsluiten van het boekjaar en voorafgaandelijk aan de gedachtewisseling hierover. Dus deze informatie moet besproken worden met de vakbondsafvaardiging. Daarnaast bepaalt de wetgeving dat de directie de vergelijking moet maken met de cijfers van het vorige boekjaar en uitleg dient te geven bij de wijzigingen.

Deze nieuwe bevoegdheden worden vastgelegd door middel van een wijziging van CAO 9 van 9 maart 1972.

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek