Overdracht van vakantiedagen naar volgend jaar ?

Door: Marc Verboom | Op: 27/11/2007

Is het toegelaten om vakantiedagen over te dragen naar het volgend jaar ?

Wettelijke vakantiedagen

De wet op de jaarlijkse vakantie bepaalt dat de wettelijke vakantiedagen (20 dagen indien men het jaar voordien een gans jaar voltijds heeft gewerkt, eventueel pro rata bij een deeltijdse tewerkstelling of indien men slechts een gedeelte van het jaar voordien heeft gewerkt) binnen het jaar moeten worden opgenomen !!! Het is dus niet toegelaten om wettelijke vakantiedagen over te dragen naar het volgend jaar, zelfs niet op uitdrukkelijke vraag van de bediende (alhoewel deze praktijk wijdverbreid is binnen de ondernemingen). Aangezien de wet op de jaarlijkse vakantie "van openbare orde" is kan de bediende ook geen afstand doen van zijn/haar wettelijke vakantiedagen. Drukke periodes of de vrije keuze van de bediende zijn dus geen redenen om de wettelijke vakantiedagen niet op te nemen of om over te dragen naar het volgend jaar.

En wat als de bediende in de onmogelijkheid verkeert (bv. wegens langdurige ziekte) om zijn wettelijke vakantiedagen voor het einde van het jaar op te nemen ? Ook in dit geval mogen de wettelijke vakantiedagen niet overgedragen worden naar het volgend jaar. De wet verplicht in dit geval de werkgever om de overblijvende vakantiedagen onder de vorm van vakantiegeld uit te betalen.

Extra vakantiedagen

In heel wat sectoren en/of bedrijven hebben de bedienden recht op één of meerdere extra vakantiedagen (bv. aanvullende vakantiedagen, anciënniteitsdagen, dagen arbeidsduurvermindering, ...). Bovenstaande regel (verbod overdacht van wettelijke vakantiedagen) is hierop niet van toepassing. Meestal zijn de voorwaarden waaronder deze dagen kunnen worden opgenomen vastgelegd in het arbeidsreglement van de onderneming. Hierbij behoort de overdracht van niet-opgenomen dagen tot de mogelijkheid.

Wat te doen ? Om elke discussie uit te sluiten zou elke bediende bij het begin van een nieuw jaar zijn/haar "vakantiekaart" moeten ontvangen met een gedetailleerde weergave en opsplitsing van het aantal vakantiedagen per soort, bijvoorbeeld:

  • 20 wettelijke vakantiedagen;
  • 2 aanvullende vakantiedagen;
  • 3 anciënniteitsdagen;
  • 6 ADV-dagen.

Bij elke aanvraag van een "vakantiedag" zou de bediende moeten kunnen aangeven van welke soort "vakantiedagen" de aangevraagde "vakantiedag" in mindering moet gebracht worden. De maandelijkse loonstrook zou per soort het saldo moeten aangeven. De bediende kan dan in het begin van het jaar eerst zijn/haar wettelijke vakantiedagen uitputten en de niet-wettelijke vakantiedagen eventueel behouden naar het einde van het jaar toe. Bij onvoorziene omstandigheden kunnen dan eventueel, indien nodig, één of meerdere niet-wettelijke vakantiedagen worden overgedragen naar het volgend jaar en dit volgens de regels vastgelegd in het arbeidsreglement (bv. maximaal aantal en periode waarbinnen overgedragen dagen moeten worden opgenomen).

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek