Eindejaarspremie in de sector logistiek (PC 226)

Door: Marc Verboom | Op: 26/11/2007

Het einde van het jaar nadert. Wie heeft recht op een extraatje in de vorm van een eindejaarspremie ?

Er bestaat geen wettelijke basis die de betaling van een eindejaarspremie oplegt. In de meeste sectoren wordt de betaling van de eindejaarspremie geregeld door een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst (CAO). Bijgevolg zijn de toekenningsvoorwaarden, de berekeningswijze en het tijdstip van betaling verschillend van sector tot sector. De volgende regels zijn toepassing voor de sector logistiek (PC 226).

1. wie betaalt en wanneer ?

De eindejaarspremie moet (behoudens afwijkende bepalingen op ondernemingsvlak) door de werkgever in de maand december betaald worden.

2. wie heeft recht ?

Om recht te hebben op de (volledige) eindejaarspremie moet je :

  • in dienst zijn op het ogenblik van de uitbetaling van de premie (= december);
  • een volledig jaar in dienst zijn geweest.

Je hebt evenwel recht op een pro rata eindejaarspremie (1/12de per volledig gewerkte maand) indien je :

  • in dienst bent getreden in de loop van het jaar;
  • ontslagen wordt in de loop van het jaar (tenzij bij ontslag om dringende reden of tijdens de proefperiode);
  • in de loop van het jaar zelf ontslag neemt, buiten de proefperiode.

3. hoeveel bedraagt de eindejaarspremie ?

Het bruto bedrag van de eindejaarspremie is gelijk aan het bedrag van het bruto maandloon. Het bedrag mag herleid worden i.f.v. een aantal afwezigheden tijdens het jaar, maar niet omwille van jaarlijkse vakantie, feestdagen, klein verlet, arbeidsongeval, beroepsziekte en de eerste 30 afwezigheidsdagen t.g.v. ziekte, ongeval of bevallingsrust.

Op het bedrag van de eindejaarspremie wordt RSZ (13,07%) en bedrijfsvoorheffing ingehouden. Je houdt echter van de eindejaarspremie netto iets minder over dan van je gewoon loon omdat de bedrijfsvoorheffing op een eindejaarspremie hoger ligt dan op je normale maandloon.

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek