Resultaatsgebonden voordelen

Door: Marc Verboom | Op: 06/10/2007

Sociale partners bereiken akkoord over resultaatsgebonden voordelen

Voortaan, vermoedelijk vanaf 1 januari 2008, zal de mogelijkheid geboden worden aan de ondernemingen om, naast het klassieke loon en andere voordelen, een "niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel" toe te kennen aan de werknemers. Dit is een moeilijke benaming voor voordelen (bonussen) bovenop het loon, die niet periodiek terugkeren als het bedrijf een bepaald, vooraf duidelijk omschreven en objectief meetbaar, resultaat heeft behaald.

Als ABVV en BBTK waren we geen voorstander voor het invoeren van een dergelijke regeling omdat dit druk zal zetten op de normale "collectieve" loonvorming. Met de nodige omkadering is nu het risico tot individualisering van de loon- en arbeidsvoorwaarden weggenomen.

De voorwaarden om te komen tot een dergelijke "resulaatsgebonden verloning" zijn de volgende:

  • vast te leggen in een bedrijfs-CAO (of via een toetredingsakte toe te voegen aan het Arbeidsreglement en over te maken aan het paritair comité);
  • toe te kennen voordeel vast te leggen a.h.v. objectief meetbare resultaten van de onderneming (winst, omzet, ...);
  • het voordeel mag niet gekoppeld worden aan de individuele prestatie of evaluatie van de werknemers;
  • voordeel kan maximaal 2.200 euro netto per jaar per werknemer bedragen;
  • voordeel mag niet in de plaats komen van bestaande looncomponenten (tenzij ter vervanging van een reeds bestaand systeem van resultaatsgebonden verloning op basis van de wet van 2001);
  • concrete afspraken over de verdeling van het voordeel onder de werknemers (er is een aanbeveling om het toegekende voordeel geheel of gedeeltelijk toe te kennen onder de vorm van een forfaitair bedrag, maar het kan bijvoobeeld  verschillen van afdeling tot afdeling).

Dergelijke resultaatsgebonden voordelen zullen onderhevig zijn aan een definitieve bronheffing van 33% die rechtstreeks aan de sociale zekerheid wordt gestort. M.a.w. er zal geen enkele andere fiscale of parafiscale heffing zijn, op welk niveau dan ook.

De Nationale Arbeidsraad (NAR) zal het akkoord verder uitwerken in een voorstel tot wettekst en voorleggen aan de nieuwe (?) regering.

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek