Geen politieke spelletjes over sociale verkiezingen

Door: Marc Verboom | Op: 15/06/2007

ABVV eens te meer verontwaardigd over houding Verhofstadt

Het ABVV drukt eens te meer zijn verontwaardiging uit over de houding van premier Verhofstadt in verband met de sociale verkiezingen van 2008. Het ABVV vraagt respect voor de wet en de democratische instellingen van het land.

De omgeving van de premier laat uitschijnen dat de Koning de 2 KB's i.v.m. de sociale verkiezingen niet zal tekenen. Daarmee wordt niet alleen de Kroon ontbloot, maar blijft de rechtsonzekerheid i.v.m. die verkiezingen bestaan. Hoe dan ook kan, volgens grondwetspecialisten, de premier de Koning niet verplichten een KB niet te tekenen.

Het ABVV zal laten onderzoeken welke juridische stappen kunnen ondernomen worden om de wet van 1948 (die de organisatie van de sociale verkiezingen regelt) te doen respecteren. De door de minister van Werk getekende en ter ondertekening aan de Koning voorgelegde KB's zijn immers:

  • conform de wet van 1948 (waarin de drempel voor de verkiezingen van een ondernemingsraad op 50 werknemers is gelegd);
  • conform een advies van de Raad van State (waarin herhaald wordt dat verkiezingen voor een ondernemingsraad moeten vanaf 50 werknemers);
  • conform een unaniem advies van de Nationale Arbeidsraad (vakbonden en werkgevers) waarin de datum voor de sociale verkiezingen is vastgelegd tussen 5 tot 18 mei 2008;
  • nodig om een boete van 2 miljoen euro, vermeerderd met hoge dwangsommen voor elke dag dat België de Europese Richtlijn inzake informatie en raadpleging van werknemers niet naleeft, af te wenden.

Voor alle duidelijkheid : de wet van 1948 en het KB van minister Vanvelthoven legt de drempel op 50 werknemers voor de ondernemingsraden en niet op 20 zoals de premier, de VLD en de werkgevers via sommige persberichten beweren. 

Verwijt de premier nu aan de bevoegde minister dat hij de wet naleeft, rechtszekerheid schept en de dreiging van een Europese boete en dwangsommen afwendt ?

Het ABVV wil de stem van de werknemers ten volle laten doorklinken in 2008.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek