Sectoraal akkoord ANPCB (PC 218)

Door: Marc Verboom | Op: 05/06/2007

Vakbonden en werkgevers gaan akkoord met voorstel van de voorzitter van het paritair comité

De sectorale onderhandelingen binnen het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de Bedienden (de grootste sector voor bedienden in de privé-sector met een tewerkstelling van meer dan 370.000 bedienden en kaderleden) zaten muurvast. De werkgevers hadden geen mandaat om een voorstel te doen rond koopkracht zonder het inbouwen van een correctiemechanisme. De vakbonden hadden daarentegen geen mandaat om te onderhandelen indien er sprake was van een correctiemechanisme.

Op de vergadering van het paritair comité van 25 mei 2007 deed de voorzitster van het paritair comité een voorstel dat ondertussen na consultatie door alle betrokken partijen is goedgekeurd.

koopkracht

Verhoging van de weddenschalen en effectieve lonen met 18 euro op 1 januari 2008. Deze loonsverhoging is voorzien voor alle bedienden van de sector, ongeacht hun categorie en ook voor diegenen die boven het sectoraal barema worden betaald. Voor de bedienden die deeltijds werken staat de verhoging in verhouding tot hun arbeidsduur.

Deze loonsverhoging komt bovenop de jaarlijkse indexverhoging (in januari) en de baremieke verhogingen. De sectorale barema's zijn goed voor een verhoging van 0,5% per jaar. Op 1 januari 2007 was er een indexaanpassing van de lonen met 1,82%. Op basis van de huidige vooruitzichten inzake inflatie zullen de lonen op 1 januari 2008 waarschijnlijk met 1,95% geïndexeerd worden.

opleiding

Alle bestaande maatregelen m.b.t. de opleidingen (individueel recht op 4 opleidingsdagen per bediende of een bedrijfseigen opleidingsplan) worden verlengd voor 2008 en 2009.

Voortaan moet de toetreding tot een suppletief opleidingsplan aan de vakbondsafvaardiging worden meegedeeld. In bedrijven zonder vakbondsafvaardiging moet het suppletief opleidignsplan in het bedrijf worden uitgehangen.

tijdskrediet

Alle bestaande maatregelen inzake tijdskrediet worden verlengd tot 30 juni 2009:

  • bedienden van 55 jaar en ouder die hun arbeidsprestaties tot 4/5 terugbrengen worden niet meegerekend voor de drempel van 5%;
  • bedienden van 55 jaar en ouder die hun arbeidsprestaites tot 4/5 terugbrengen hebben recht op een aanvullende vergoeding (bovenop de RVA uitkering) ter waarde van 58,67 euro bruto per maand;
  • het recht op (voltijds en deeltijds) tijdskrediet voor de bedienden van 50 jaar en jonger wordt verlengd tot een periode van 2 jaar;
  • het recht op een volledige onderbreking van de arbeidsprestaties kan tot 3 jaar bedragen voor bedienden jonger dan 50 jaar en die ten minste 5 jaar anciënniteit hebben in de onderneming.

De uitoefening van het recht op tijdskrediet kan echter door de werkgever ingeperkt worden voor niet-uitvoerende bedienden en bedienden met een "unieke" functie. Deze beperking kan echter slechts na consultatie van de vakbondsafvaardiging.

brugpensioen

Het brugpensioen vanaf 58 jaar wordt verlengd tot 30 juni 2009 (mits de nieuwe wettelijke loopbaanvoorwaarden opgelegd door het Generatiepact). Dit betekent dat de huidige loopbaanvoorwaarde van 25 jaar (geldig voor mannen én vrouwen) vanaf 1 januari 2008 wordt opgetrokken tot 35 jaar voor de mannen en tot 30 jaar voor de vrouwen. Bovendien wordt de loopbaanvoorwaarde de volgende jaren stelselmatig verhoogd tot 38 jaar voor de mannen vanaf 2012 en voor de vrouwen vanaf 2014.

Nieuw is het brugpensioen vanaf 56 jaar mits een loopbaan van 33 jaar én 20 jaar nachtarbeid én 10 jaar anciënniteit in de onderneming.

outplacement

Ook hier worden alle bestaande bepalingen en initiatieven behouden.

tewerkstelling en diversiteit

De aanwervingspremies voor werkzoekenden jonger dan 26 jaar en oudere werkzoekenden van ten minste 50 jaar worden afgeschaft. Een paritaire werkgroep zal onderzoeken welke sectorale tewerkstellingsinitiatieven kunnen genomen worden ten gunste van de diversiteit in al zijn facetten zoals bepaald in het IPA.

overuren

Toepassing van de maatregelen inzake overuren, zoals bepaald in het ontwerp van IPA 2005 - 2006, mits respecteren van de procedures (invoering via wijziging arbeidsreglement of CAO op bedrijfsvlak).

contracten van bepaalde duur en vervangingsovereenkomsten

Bij aanwerving met een contract van onbepaalde duur zal de duur van de contracten van bepaalde duur of een vervangingsovereenkomst verrekend worden op de maximale proefperiode (6 of 12 maanden), voor zo ver het gaat om dezelfde functie in de onderneming.

mobiliteit

Een paritaire werkgroep zal de problematiek van de mobiliteit onderzoeken.

leeftijdsbarema's

In navolging van de Europese Richtlijn wordt een paritaire werkgroep opgericht om uiterlijk tegen 1 juli 2008 het huidige leeftijdsgebonden barema om te vormen tot een systeem dat aangepast is aan de vereisten van bovengenoemde richtlijn. Het nieuwe systeem, dat kostenneutraal dient te zijn, zal in werking treden vanaf 1 januari 2009.

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek