Nieuwe reglementering tijdskrediet vanaf 1 juni

Door: Marc Verboom | Op: 04/06/2007

Kort overzicht van de wijzigingen per 1 juni 2007

Zoals reeds eerder gemeld is de nieuwe reglementering tijdskrediet van kracht vanaf 1 juni 2007. Een overzicht van de wijzigingen ...

Meer kansen op tijdskrediet door het recht op 4/5de werk voor 55-plussers.

Vanaf 1 juni 2007 tellen 55-plussers die 1/5de tijdskrediet nemen niet meer mee om de drempel vast te leggen die bepaalt hoeveel werknemers tegelijk in tijdskrediet mogen gaan in een bedrijf. Deze drempel lag op 5%, vermeerderd met één persoon per schijf van 10 55-plussers in het bedrijf. Deze drempel kon en kan verhoogd zijn/worden via een CAO of het arbeidsreglement.

Vanaf 1 juni 2007 krijgen alle 55-plussers in bedrijven met meer dan 10 werknemers recht op 1/5de tijdskrediet. In bedrijven met minder dan 11 werknemers moet de werkgever nog steeds zijn toestemming geven. Voor sleutelfuncties (en indien de werkgever dit voldoende motiveert) kan dit recht wel uitgesteld worden gedurende maximum 12 maanden.

Concreeet betekent dit dat meer werknemers jonger dan 50 jaar recht zullen krijgen op tijdskrediet doordat werknemers van 55 jaar en ouder niet meer meetellen bij de berekening van de drempel (5% of hoger).

Gemakkelijker tijdskrediet vanaf 50 jaar.

Voor werknemers vanaf 50 jaar wordt de vereiste anciënniteit van 5 jaar in het bedrijf teruggebracht tot 3 jaar. Indien de werkgever akkoord gaat kan dit nog verminderd worden tot 2 jaar voor wie aangeworven is tussen 50 en 54 jaar en tot 1 jaar voor diegene die vanaf 55 jaar wordt aangeworven.

Versoepeling 1/5de tijdskrediet.

Tot hiertoe moest 1/5de tijdskrediet altijd wekelijks opgenomen worden onder de vorm van 1 dag of 2 halve dagen per week. Via CAO kan dit nu anders geregeld worden en kunnen de vrije dagen anders gespreid worden over maximum 1 jaar. In de bedrijven waar geen syndicale delegatie bestaat kan dit alleen via de wijziging van het arbeidsreglement en een schriftelijk akkoord tussen werknemer en werkgever.

Inperking periode voltijds tijdskrediet mét uitkeringen.

Iedereen heeft recht op 1 jaar voltijds of halftijds tijdskrediet. Een CAO kan dit recht uitbreiden tot een periode van maximaal 5 jaar. Dit recht blijft bestaan.

Door het Generatiepact zal het recht op uitkeringen voor voltijds tijdskrediet echter beperkt worden tot de duur van 1 jaar. Indien het voltijds tijdskrediet echter opgenomen wordt voor één van de volgende motieven blijft het recht op 5 jaar uitkeringen bestaan:

  • opvoeding van een kind jonger dan 8 jaar;
  • palliatieve zorg aan een persoon;
  • medische zorg aan een zwaar ziek gezins- of familielid tot de 2de graad;
  • zorg voor een inwonend en thuis verzorgd gehandicapt kind; 
  • volgen van een erkende opleiding.

Deze nieuwe regeling geldt voor voltijds tijdskrediet dat ingaat of verlengd wordt vanaf 1 juni 2007. Aanvragen of verlengingen die ingingen voor 1 juni vallen nog onder de oude regeling.

Verhoging bedrijfsvoorheffing bij 1/5de tijdskrediet.

De bedrijfsvoorheffing bij werknemers jonger dan 50 jaar in 1/5de tijdskrediet wordt verhoogd van 17,15 tot 35%. Dit komt meer overeen met de realiteit en men vermijdt hierdoor dat deze werknemers nadien belastingen moeten bijbetalen. Voor éénoudergezinnen met kinderlast blijft de inhouding echter beperkt tot 17,15%.

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek