Eisenbundel logistiek (PC 226)

Door: Marc Verboom | Op: 30/01/2007

De eisenbundel voor de sector logistiek is in gemeenschappelijk vakbondsfront ingediend. De sectorale onderhandelingen kunnen starten

De sectorale onderhandelingen moeten uitmonden in een sectoraal akkoord voor de volgende 2 jaar (2007 - 2008) en zijn van belang voor de meer dan 35.000 bedienden en kaderleden tewerkgesteld in de sector van de internationale handel, vervoer, opslag en distributie.

De sectorale onderhandelingen in de sector logistiek (PC 226) kunnen van start gaan nadat het gemeenschappelijk vakbondsfront van de bediendenvakbonden (BBTK - LBC - ACLVB - CNE) de volgende eisenbundel voor de periode 2007 - 2008 heeft ingediend.

1. verhoging koopkracht

 • we vragen een algemene en forfaitaire verhoging van de loonbarema's en reële lonen.

2. vorming en opleiding

 • het begrip vorming of opleiding moet duidelijk gedefinieerd worden;
 • opleiding moet een individueel recht zijn voor alle bedienden;
 • een sanctie t.a.v. de werkgever moet de naleving van dit recht op permanente vorming versterken;
 • de mogelijkheid om in ondernemingen met de vakbondsafvaardiging tot een opleidingsplan te komen.

3. tijdskrediet

 • verhoging van de aanvullende vergoeding bij halftijdse vermindering van de prestaties vanaf 55 jaar en verlenging van de periode (momenteel 36 maanden);
 • verhoging van de aanvullende vergoeding bij 4/5 vanaf 50 jaar;
 • verhoging van de 7% drempel om meer bedienden te kunnen laten toetreden tot het tijdskrediet;
 • verplichting tot vervanging van de bedienden in tijdskrediet;
 • berekening van de opzegvergoeding op basis van het "fictief" voltijds loon in geval van een vermindering van de arbeidsprestaties tot 4/5 of tot halftijdse prestaties in het kader van het tijdskrediet.

4. vervoerskosten

 • volledige terugbetaling (100%) van de verplaatsingskosten (woon-werkverkeer);
 • recht op kilometervergoeding bij gebrek aan mogelijkheden openbaar vervoer.

5. aanvullend pensioen

 • verdere uitbouw van het sectoraal aanvullend pensioen (verhoging van de werkgeversbijdrage);
 • syndicale controle via CAO op ondernemingsvlak.

6. brugpensioen

 • verlenging bestaande regeling inzake brugpensioen op 58 jaar en halftijds brugpensioen vanaf 55 jaar;
 • onderzoek om alle brugpensioenregelingen (na het Generatiepact en IPA) maximaal te benutten in de sector.

7. syndicale werking

 • verlaging van de grenzen voor de oprichting van een syndicale afvaardiging.

8. sociaal fonds

 • verlenging van de werkgeversbijdrage om bestaande verplichtingen na te komen, te kunnen voldoen aan de vormingsverplichtingen vastgelegd in het IPA en voor de verhoging van de syndicale premie.

9. diverse punten

 • invulling van verschillende items uit het IPA:
  • contracten bepaalde duur en vervangingsovereenkomsten en uitbreiding tot interim (laten meetellen van anciënnitiet en geen nieuwe proefperiode in er op volgend contract voor onbepaalde duur);
  • onderzoek criteria schijnzelfstandigen;
  • diversiteitsbeleid;
 • verbetering CAO werkzekerheid;
 • verbetering klachtenprocedure functieclassificatie;
 • verfijning CAO "toeslagen voor bepaalde prestaties";
 • verlenging bestaande CAO's en akkoorden.

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek