Het recht op vorming in het PC 218

Door: Marc Verboom | Op: 08/01/2007

Tot 31 maart 2007 heb je tijd om bij je werkgever je opleidingsrecht op te eisen

Opleiding : een ver-van-mijn-bed-show? Niet in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de Bedienden (ANPCB) of PC 218.

BBTK is er van overtuigd dat permanente vorming één van de oplossingen is om de toekomst van de bedienden op de arbeidsmarkt te verbeteren. Sederet enige jaren is BBTK er in geslaagd opleiding een grotere plaats te geven binnen de sector.

1. principe = individueel recht op vorming

Elke bediende in de sector heeft recht op 4 vormingsdagen tijdens de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2007. Deeltijdse werknemers krijgen de vormingsdagen in verhouding tot hun deeltijdse prestaties.

Het moet gaan om opleidingen die de professionele kwalificatie van de bedienden en kaderleden kunnen verhogen. Deze opleidingsdagen moeten in principe ingericht worden tijdens de normale arbeidsuren. Indien de opleiding (uitzonderlijk) toch plaatsvindt buiten de normale arbeidsuren moet je werkgever een gelijke compensatie in arbeidstijd voorzien. De (eventuele) verplaatsingskosten zijn ten laste van de werkgever.

Van dit individueel recht kan naargelang de situatie in je onderneming afgeweken worden (zie hieronder). 

2. verschillende situaties

ondernemingen met syndicale delegatie en een bedrijfseigen opleidingsplan

In een bedrijfseigen opleidingsplan kunnen andere modaliteiten zijn vastgelegd waardoor afgeweken wordt van het individueel recht. Het totaal pakket aan opleidingsdagen (4 dagen x aantal bedienden in de onderneming) kan voorbehouden worden aan bepaalde bedienden of categorieën van bedienden.

ondernemingen met syndicale delegatie en zonder vormingsakkoord

Je werkgever kan al dan niet toegetreden zijn tot het suppletief vormingsplan van CEVORA (*). In dit geval kan niet afgeweken worden van het individueel recht op vorming. M.a.w. je hebt altijd recht op 4 opleidingsdagen tijdens de periode 2006-2007.

ondernemingen zonder syndicale delegatie en met toetreding tot suppeltief plan

Je werkgever kan toegetreden zijn tot het suppletief vormingsplan van CEVORA (*). In dit geval kan 50% van het aantal opleidingsdagen overgedragen worden aan een andere bediende. M.a.w. je hebt altijd recht op minstens 2 opleidingsdagen tijdens de periode 2006-2007.

ondernemingen zonder syndicale delegatie en zonder vormingsakkoord

Is je werkgever niet toegetreden tot het suppletief vormingsplan dan moet het recht op 4 opleidingsdagen in de periode 2006-2007 onverkort worden toegepast.

3. afdwingbaar recht op opleiding of omzetting in bijkomende verlofdagen

Als je werkgever geen of onvoldoende opleidingsdagen heeft aangeboden voor 31 december 2006 kan je je recht doen gelden via een schriftelijke vraag te richten aan je werkgever uiterlijk voor 31 maart 2007 = FASE 1.

Doet je werkgever tegen uiterlijk 30 april 2007 geen voldoende aanbod (aantal dagen, wanneer, welke opleidingen, ...) dan kan je in FASE 2:

  • ofwel je recht doen gelden met een keuze uit het CEVORA-aanbod aan opleidingen;
  • ofwel deze 4 dagen of het resterende gedeelte ervan laten omzetten in betaald verlof.

Reageert je werkgever wel op de brief, maar is hij zijn engagement eind december 2007 niet of onvoldoende nagekomen, dan heb je in FASE 3 opnieuw de keuze tussen:

  • ofwel je recht doen gelden met de keuze uit het CEVORA-aanbod aan opleidingen;
  • ofwel deze 4 dagen of het resterende gedeelte ervan laten omzetten in betaald verlof.

4. keuze uit CEVORA aanbod

Indien je je recht op opleiding dient uit te oefenen bij gebrek aan een aanbod vanwege je werkgever kan je een keuze maken uit het opleidingsaanbod van CEVORA. CEVORA, het opleidingscentrum voor de bedienden van het ANPCB (PC 218), biedt een ruim pakket aan opleidingen aan op maat van de verschillende subsectoren en/of functies binnen het ANPCB. Het volledige opleidingsaanbod vind je terug op de website van CEVORA, zijnde www.cevora.be

De vormingsdagen worden gelijkgesteld met arbeidsdagen (en dus te betalen door je werkgever). Ook de verplaatsingkosten zijn ten laste van je werkgever.

5. dienstverlening BBTK

Voor meer informatie kan je steeds terecht bij de BBTK-afgevaardigden in je onderneming of op het BBTK secretariaat. Stuur een e-mail naar MVerboom@bbtk-abvv.be of bel op het nummer 0475/61 90 69 of 015/28 06 95

BBTK werkte een modelbrief uit voor elk van de situaties en fases om de nog niet toegekende vormingsdagen en/of de omzetting ervan in betaalde verlofdagen aan te vragen bij je werkgever. De modelbrieven zijn beschikbaar bij de BBTK-afgevaardigden in je onderneming of kunnen telefonisch of per e-mail aangevraagd worden op het BBTK-secretariaat. Meer informatie en de modelbrieven vind je ook op de speciale website www.bbtk-zegt-ja-aan-opleiding.org .

TOT SLOT : indien je werkgever geen voorstel van opleidingsaanbod heeft gedaan voor 31 december 2006, moet je in ieder geval schriftelijk reageren voor 31 maart 2007 (fase 1). Doe je dit niet dan verlies je het recht op de opleidingsdagen of een eventuele omzetting in verlofdagen. M.a.w. je kan in de latere fases 2 en 3 niet meer reageren.

 

(*) het suppletief vormingsplan van CEVORA is een type-opleidingsplan opgemaakt door CEVORA

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek