Ontwerp van interprofessioneel akkoord

Door: Marc Verboom | Op: 21/12/2006

De consultatie over het ontwerp van interprofessioneel akkoord kan beginnen ...

In de nacht van 20 op 21 december kwamen de werkgevers en vakbonden tot een voorstel van interprofessioneel akkoord (IPA) voor de volgende 2 jaar. Een beknopt overzicht van de belangrijkste punten.

loonevolutie

Voor de periode 2007 - 2008 geldt een indicatieve loonnorm van 5%. Via een nieuwe fiscale maatregel ten gunste van de werkgevers (niet doorstorten van 0,25% van de bedrijfsvoorheffing op de lonen) zal het effect van deze 5% voor de werkgevers vanaf 1 oktober 2007 beperkt worden tot 4,75%.

Er zijn dus vrije onderhandelingen in de sectoren, mits het opnemen van een correctiemechanisme ter vrijwaring van de concurrentiekracht van de sectoren en bedrijven.

gewaarborgd minimum inkomen en jongerenlonen

Het gewaarbogd minimummaandinkomen zal verhoogd worden met 25 euro op 1 april 2007 en met 25 euro op 1 oktober 2008.

Deze verhoging wordt toegepast op het bruto minimumloon van:

 • 1.258,91 euro voor werknemers van minstens 21 jaar;
 • 1.293,61 euro voor werknemers van 21,5 jaar en minstens 6 maanden anciënniteit;
 • 1.309,03 euro voor werknemers van 22 jaar en minstens 12 maanden anciënniteit.

De enveloppe van 30 miljoen euro die de regering heeft ter beschikking gesteld zal gebruikt worden om het effect van deze brutoverhoging op het netto loon te neutraliseren. 

Er is een engagement om tegen 2009 tot een akkoord te komen over de afschaffing van de jongerenlonen (werknemers jonger dan 21 jaar).

vorming

De doelstelling om 1,9% van de loonmassa te spenderen aan vorming en opleiding moet op termijn gehaald worden en dit door:

 • een jaarlijkse verhoging van de vormingsinspanningen met 0,1% van de loonmassa;
 • of een toename van de participatiegraad (deelname van het aantal werknemers aan vorming en opleiding) met 5%.

Dit kan ondermeer door de verhoging van de bijdragen aan het sectoraal opleidingsfonds, het toekennen van een aantal opleidingsuren of -dagen aan de werknemers, een collectieve opleidingsplannig via de ondernemingsraden, het aanbieden van een vormingsaanbod buiten de werkuren. Speciale aandacht moet uitgaan naar risicogroepen, knelpuntberoepen en een evenwaardige deelname van mannen en vrouwen.

Indien deze doelstelling niet gehaald wordt, moet de werkgever een extra bijdrage van 0,05% storten in het stelsel van het betaald educatief verlof.

De financiering van het stelsel betaald educatief verlof (BEV) wordt voor het schooljaar 2007 - 2008 gewaarborgd door:

 • een verhoging van de werkgeversbijdrage van 0,04 tot 0,08%;
 • de inbreng van de overheid van een zelfde bedrag;
 • een renteloze lening via het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen ter waarde van 50 miljoen euro.

De recent genomen besparingsmaatregelen (o.a. terugdringen van het aantal uren) blijven echter grotendeels behouden.

Voor juni 2007 zullen de sociale partners een globaal en evenwichtig voorstel uitwerken om het stelsel BRV "aan te passen aan de noden van de 21ste eeuw" en waarbij de sectoren zullen geresponsabiliseerd worden.

innovatie

België scoort inzake innovatie zwakker dan vele Europese landen, de Vereingde Staten en Japan. De sociale partners erkennen dat "innovatie minstens even veel belang heeft als de loonkostontwikkeling voor de versterking van het competitief karakter van onze economie." In dit kader:

 • bevestigen de sociale partners de doelstelling om tegen 2010 3% van het BBP aan onderzoek en ontwikkeling (O&O) te besteden;
 • roepen de sociale partners ondernemingen, sectoren, federale overheid, gewesten, universiteiten en onderzoekscentra op tot extra inspanningen in O&O;
 • zullen de sociale patners een model van sectorale rapportering rond O&O ontwikkelen; 
 • maken de sociale partners van innovatie een jaarlijks weerkerend agendapunt op de ondernemingsraden.

arbeidsorganisatie

Inzake flexibiliteit wordt enkel de bestaande fiscale maatregel voor het goedkoper maken van de overuren versterkt.

kwaliteit van de arbeid

Een werkgroep van de Nationale Arbeidsraad (NAR) zal de vereenvoudiging en de betere toepassing van de wetgeving inzake deeltijdse arbeid bekijken.

Aan de sectoren wordt aanbevolen CAO's af te sluiten over het meetellen van de proefperiode en de anciënniteit indien een contract voor bepaalde duur of vervangingsovereenkomst wordt gevolgd door een contract voor onbepaalde duur bij dezelfde werkgever.

ankerpunten voor de toekomst

Onder dit hoofdstuk gaan de sociale partners het engagement aan rond de volgende thema's vooruitgang te boeken:

 • (herziening) leeftijdsgebonden barema's;
 • wegwerken loonverschillen tussen mannen en vrouwen (zgn. genderneutraliteit);
 • (evaluatie) wetgeving werknemersparticipatie en winstdeling;
 • versterking van diversiteit en non-discriminatie;
 • gebruik van alcohol en drugs op de werkvloer;
 • toenadering tussen arbeiders- en bediendenstatuut.

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek