Loonbarema's bedienden onder vuur

Door: Marc Verboom | Op: 29/11/2006

Volgens Europa, de Belgische regering en de werkgevers moeten leeftijdsbarema's verdwijnen

De Europese richtlijn 200/78 stelt dat discriminatie op basis van leeftijd, zoals ook op basis van godsdienst, overtuiging, seksuele geaardheid, ...) niet kan. We onderschrijven dit ten volle. Artikel 6 van de richtlijn bepaalt dat "verschillen op grond van leeftijd toch kunnen indien die objectief en redelijk zijn in functie van een legitiem doel (bijvoorbeeld als werkgelegenheidsbeleid) en dat de middelen voor het bereiken van dit doel passend en noodzakelijk moeten zijn."

De Europese richtlijn is ondertussen omgezet in de Belgische wetgeving met een letterlijke overname van artikel 6.

Een paar recente arresten van het Europees Hof van Justitie brengen de politieke wereld ertoe vragen te stellen bij het stelsel van baremieke verhogingen gebaseerd op leeftijd. De regering, bij monde van de minister van Werk, meent dat deze arresten voldoende aangeven dat leeftijdsbarema's niet meer kunnen (maar dat anciënniteitsbarema's daarentegen wel mogelijk blijven). De sociale partners worden dan ook aangespoord om zo snel mogelijk werk te maken van de omzetting van leeftijdsbarema's in anciënniteitsbarema's. De minister dreigt er zelfs mee om CAO's die leeftijdsbarema's bevatten or er naar verwijzen niet meer algemeen bindend te verklaren.

Geen paniekvoetbal

BBTK meent dat we niet overhaast te werk mogen gaan. De arresten van het Europees Hof van Justitie betreffen niet echt de leeftijdsbarema's maar situaties waarbij leeftijd of anciënniteit in andere omstandigheden werden gehanteerd. Het arrest Mangold ging over het (uitsluitend) aanbieden van opeenvolgende contracten voor bepaalde duur vanaf de leeftijd van 55 jaar. Het arrest Cadman betrof dan weer de discriminatie tussen man en vrouw waarbij ook een verschillende anciënniteit in het geding was. Een verdere juridische toetsing dringt zich dus op. We stellen vast dat niet alle juristen het volledig eens zijn over de mogelijke weerslag van de arresten op ons systeem van leeftijds- en anciënniteitsbarema's.

Het is onbegonnen werk om nu, een paar maanden voor de sectoronderhandelingen, gauw nog even alle CAO's met leeftijdsbarema's om te zetten in anciënniteitsbarema's. Op het eerste zicht lijkt dat misschien simpel. Maar een dergelijke omzetting is veel complexer en heeft veel meer gevolgen dan velen denken.

Belang voor de bedienden

In de helft van de paritaire comités voor bedienden of gemengde paritaire comités zijn geheel of gedeeltelijk leeftijdsbarema's van toepassing. Het gaat om 800.000 bedienden waarop een zuiver leeftijdsbarema van toepassing is of een barema met leeftijd in combinatie met anciënniteit.

BBTK verdedigt het bediendenstatuut

De barema's maken integraal deel uit van het bediendenstatuut. De baremieke verhogingen compenseren lagere startlonen met over de carrière uitgesmeerde verhogingen.

We zijn ervan overtuigd dat de leeftijdsbarema's wel degelijk kunnen op basis van artikel 6 van de Europese richtlijn omdat ze kunnen aanzien worden als "passende en noodzakelijke middelen die een legitiem doel" dienen. We aanvaarden niet dat onder het mom van te respecteren wettelijke regels het bediendenstatuut wordt aangevallen wat betreft de progressieve opbouw van het loon.

Er is immers een verborgen agenda. In Vacature.com van 18 november is de directeur van het sociaal departement van het VBO immers zeer duidelijk : "De bediendenbarema's zijn niet meer van deze tijd. Individuele verloningen in functie van prestaties moeten in de plaats komen."

BBTK meent dat de baremieke progressie de opgebouwde ervaring beloont en dat, mits permanente opleiding, bedienden steeds productiever worden naargelang hun leeftijd en anciënniteit vordert en dat die vooruitgang dus gepast moet worden verloond. In hetzelfde nummer van Vacature.com (met de jaarlijkse salarisenquête) vinden we ten andere een massale steun voor onze stelling : 81% van de ondervraagde werknemers vondt barema's goed, rechtvaardig en logisch!

BBTK zal alle betrokken milieus confronteren met onze visie:

  • geen paniekvoetbal
  • laat de sectoronderhandelingen in een normaal klimaat plaatsvinden;
  • baremieke verhogingen zijn een deel van het bediendenstatuut.

In het zoeken naar een oplossing dient hiermee rekening te worden gehouden.

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek