Voor een vernieuwde syndicale werking in de dienstensector

Door: Marc Verboom | Op: 28/11/2006

Het congres van de sector diensten dat plaatsvond op 24 november legde de basis voor een vernieuwde syndicale werking en stippelde de krachtlijnen uit voor de eisenbundels in de verschillende paritaire comités

Solidariteit met VW werknemers

Aan het begin van het congres drukte het congres haar steun uit aan de werknemers van Volkswagen Vorst. De gestemde solidariteitsmotie pleit voor een maximale vrijwaring van de tewerkstelling via het binnenhalen van een ander model, nu de Golf uit Vorst zou verdwijnen. Voor de werknemers die hun job verliezen, dient een goede begeleiding naar een nieuwe job te worden voorzien naast een degelijke compensatie voor het verlies van werk en inkomen. Het congres riep ook op tot maximale deelname aan de internationale betoging van 2 december.

Een vernieuwde syndicale werking

Natuurlijk dient onze klassieke werking in het kader van de collectieve arbeidsovereenkomsten, zowel bij de onderhandelingen daarover als bij de uitvoering, te worden verder gezet. Ook de collectieve en individuele ondersteuning van de leden blijft onze core-business.

Om de bedienden op een permanente manier te betrekken bij onze syndicale werking is er echter meer nodig en moet het ook anders. Een vernieuwde syndicale werking moet een dubbel objectief dienen: enerzijds ons "bestaand" publiek ondersteunen en sensibiliseren voor specifieke syndicale aandachtspunten, anderzijds een "nieuw" publiek aanspreken, zeker in de nieuwe dienstensectoren waar we nog niet goed zijn ingeplant, in functie van de sociale verkiezingen van 2008 en de recrutering van leden.

Deze vernieuwde syndicale werking zal themagericht zijn, gekoppeld aan sensibiliseringscampagnes in en buiten de bedrijven en ondersteund met doelgerichte acties. De thema's moeten nauw aansluiten bij de leefwereld van de te bereiken doelpublieken. Zullen zeker aan bod komen: offshoring en outsourcing in de IT sector, valse zelfstandigen in de zakelijke dienstverlening, globalisering en concentratie in de logistiek, ... Het congres onderschrijft deze doelstellingen en stelt voor om met concrete jaarplanningen te werken.

Krijtlijnen voor de sectoronderhandelingen

Gezien de veelheid aan paritiaire comités (ANPCB, logistiek, burgerluchtvaart, audiovisuele media, groothandelaars in geneesmiddelen, ...) die onderdak vinden in het dienstenblok legde het congres de transversale krijtlijnen vast die verder per paritair comité in concrete eisenbundels zullen moeten worden omgezet. We hernemen hier de meest in het oogspringende.

Wat koopkracht betreft stelt het congres het principe van forfaitaire loonsverhogingen voorop, boven de indexeringen en de baremieke verhogingen.

In elk paritair comité dienen CAO's over opleiding te worden afgesloten die het individueel recht op opleiding voor elke bediende moeten voorzien waarbij de syndicale afvaardiging onderhandelt over het programma en de timing. Werkgevers die dit recht niet respecteren dienen te worden gesanctioneerd.

Het congres is tegenstander van de uitbreiding van het aantal te presteren overuren. We zijn dus niet van plan sectorakkoorden hierover af te sluiten.

Het recht op tijdskrediet dient te worden gevrijwaard en verbeterd. Maar niet ten koste van de bedienden. Daarom is de vervangingsplicht een belangrijke eis.

Aanvullende pensioenen op sectorvlak of verbeteringen van reeds bestaande regelingen op dit gebied dienen ook in de eisenbundels aan bod te komen.

Tenslotte moeten ook de verbetering van de syndicale werking en van de bescherming van de syndicale afvaardiging als belangrijke eisen te worden opgenomen.

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek