BBTK voorstander van interprofessioneel akkoord met inhoud

Door: Marc Verboom | Op: 08/10/2006

BBTK gaat voor een interprofessioneel akkoord met inhoud

Op het federaal comité van 2 oktober 2006 legde BBTK de krijtlijnen vast waaraan een interprofessioneel akkoord (IPA) zou moeten voldoen. BBTK wil ten volle meewerken aan de realisatie van een IPA dat:

  1. de solidariteit tussen alle werknemers en tussen actieven en niet-actieven vertolkt;
  2. voldoende marge laat aan de sectoren en bedrijven om vrije collectieve onderhandelingen te voeren;
  3. aandacht besteedt aan de verbetering van de kwaliteit van het werk.

Solidariteit vooraan

BBTK onderschrijft ten volle de ABVV eis voor de verhoging van het gewaarborgd minimumloon. De laatste verhoging dateert van meer dan 20 jaar geleden. Voor zowat 300.000 werknemers (waaronder ook de 80.000 bedienden uit het PC 200) betekent dit een verhoging van hun koopkracht.

De sectoren en de bedrijven moeten meer aandacht en inspanningen leveren voor jongeren, werkzoekenden en gehandicapten. Vorming moet beschouwd worden als een integraal onderdeel van een volwaardig tewerkstellingsbeleid.

Vrije onderhandelingen in de sectoren

Het BBTK congres van mei 2006 stelde dat de economie weer aantrekt, dat de winstcijfers hoge toppen scheren en dat de inkomens van het topmanagement niet aan matiging toe zijn. We willen ons daarom niet inschrijven in een spiraal van loonmatiging. De index en de baremieke verhogingen moeten gevrijwaard worden, zoals immers de wet op het concurrentievermogen van 1996 uitdrukkelijk voorziet. De in het IPA vast te leggen loonnorm dient indicatief te zijn en voldoende om vrije onderhandelingen mogelijk te maken in de sectoren en bedrijven zodat de bedienden, bovenop de indexering en de baremieke verhogingen, correcte loonsverhogingen krijgen die de gestegen productiviteit compenseren.

Meer opleiding is meer dan ooit nodig

Naast de werkzoekenden hebben alle werknemers nood aan meer opleiding. Er moet gestreefd worden naar een kader om in de sectorale akkoorden een individueel recht op opleiding vast te leggen. Uitgaande hiervan dienen inhoud en planning te worden voorzien in te onderhandelen bedrijfsakkoorden. Ten slotte kan het niet dat de door de werkgevers extra te leveren bijdrage voor het betaald educatief verlof op de werknemers zou verhaald worden.

Meer kwalitatieve jobs

Contracten van onbepaalde duur moeten de regel zijn. De deeltijdse contracten moeten verbeterd worden. Flexibiliteit kan alleen mits collectieve akkoorden en uiteraard zijn we geen voorstander van een uitbreiding van de bestaande flexibiliteit. De combinatie van werk en gezin dient verder te worden verbeterd via extra middelen voor kinderopvang.

Recht op syndicale vertegenwoordiging in KMO's

De omzetting van de Europese richtlijn betreffende informatie en consultatie zal waarschijnlijk niet leiden tot een echte syndicale vertegenwoordiging in de KMO's. Eventueel zal deze eis dus ook ingebracht moeten worden in het interprofessioneel overleg.

Harmonisering statuut arbeiders - bedienden

BBTK is in dit dossier voorstander van een pragmatische aanpak waarbij op korte termijn vooruitgang wordt geboekt op een aantal deelterreinen (betaling van het loon, berekening vakantiegeld, afschaffing carensdag, tijdelijke werkloosheid t.g.v. overmacht). Er is geen nood aan enige politieke inmenging. Het dossier moet in handen van de sociale partners blijven.

Andere dossiers

Pooling, 4de motief interimwerk, schijnzelfstandigen, overuren, gelijkgestelde periodes en definitie zware beroepen voor de toegang tot het brugpensioen, aanpassing wetgeving tijdskrediet, ... ook al deze dossiers liggen nog op de onderhandelingstafel. BBTK waarschuwt de werkgevers dat ze de onderhandelingen over het IPA niet mogen verzwaren met deze punten en dat wij niet bereid zijn hiervoor tweemaal te betalen.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek