Besparingen in het betaald educatief verlof onaanvaardbaar

Door: Marc Verboom | Op: 30/08/2006

In volle vakantieperiode heeft de regering beslist om besparingen door te voeren in het stelsel van het Betaald Educatief Verlof. ABVV en ACV vragen deze maatregel in te trekken.

Het ABVV en ACV vernemen dat de federale regering op 20 juli alsnog (en tegen het advies van de vakbonden) tot zware besparingen heeft beslist in het B(etaald) E(ducatief) V(erlof). De meest in het oog springende maatregel is het snoeien in het jaarlijkse urenkrediet per werknemer:

  • voor de beroepsopleidingen die samenvallen met de arbeidsuren: van 180 naar 105 uur;
  • voor de andere beroepsopleidingen: van 120 naar 100 uur;
  • voor de gecombineerde opleidingen (algemene + beroepsopleidingen): van 180 naar 100 of 105 uur;
  • voor de universitaire en gelijkgestelde opleidingen: van 180 naar 120 uur;
  • voor de algemene opleidingen die samenvallen met de arbeidsuren: van 120 naar 85 uur.

Deze maatregelen zouden reeds op 1 september 2006 ingaan.

Dit gebeurde zonder enige externe communicatie.

Deze besparing is onbegrijpelijk en onverdedigbaar omdat:

  1. de besparing volledig haaks staat op de Europese, federale en regionale doelstellingen om de deelname van volwassenen aan het onderwijs en opleidingen te verhogen. De federale regering onderschreef immers op de werkgelegenheidsconferentie van eind 2003 de doelstelling van de sociale partners om de participatie van werknemers aan opleidingen op te trekken van 1 naar 2. Zoals ze eveneens de Europese doelstelling onderschreef om de participatie van volwassenen aan opleiding op te trekken tot 12,5%. België is nog ver verwijderd van beide doelstellingen en hinkt ten opzichte van het Europees gemiddelde achterop.
  2. de besparingstechniek treft bijzonder hard het volwassenenonderwijs en het hoger onderwijs. Het gaat vaak om opleidingen die leiden tot een hogere kwalificatie van de werknemers, een absolute voorwaarde in een geglobaliseerde economie waar de concurrentie ook gevoerd wordt op basis van competenties en kwalificaties.
  3. het BEV is, anders dan andere stimuleringsmaatregelen op het gebied van levenslang leren, een sterk democratische maatregel met een groot bereik naar arbeiders, laaggeschoolden en oudere werknemers. De aangekondigde besparingen dreigen de deelname van de zwakste groepen aan het levenslang leren alleen maar te bemoeilijken.
  4. indien deze maatregelen reeds vanaf 1 september ingaan beschikken de betrokken opleidingsinstellingen voor volwasseneneducatie niet tijdig over de informatie en tijd om de programma's aan te passen.

 ABVV en ACV vragen het onmiddellijk intrekken van deze maatregelen.

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek