Recht op outplacement wordt "plicht"

Door: Marc Verboom | Op: 11/08/2006

Vanaf 4 augustus 2006 treedt de nieuwe wetgeving inzake het recht op outplacement voor de ontslagen werknemers van 45 jaar en ouder in voege

Het recht op outplacement (*) voor ontslagen werknemers van 45 jaar en ouder bestaat reeds enkele jaren (wet van 5 september 2001 en CAO 82 van 10 juli 2002).

In uitvoering van het Generatiepact legt de wet van 20 juni 2006 (BS 25 juli 2006) de werkgever voortaan een informatieplicht op ten aanzien van alle werknemers die recht hebben op outplacement, zijnde de werknemers die:

  • ten minste 45 jaar zijn op het moment van het ontslag;
  • én ten minste 1 jaar ononderbroken anciënniteit hebben in de onderneming;
  • én niet ontslagen zijn wegens dringende reden. 

De werkgever is op het moment van het ontslag enkel gehouden om de ontslagen werknemer in te lichten over zijn recht op outplacement. Hij moet op dat moment nog geen concreet aanbod doen. Hij moet dit ook melden op het nieuwe (uitgebreide) werkloosheidsformulier C4.

Het is aan de ontslagen werknemer om binnen de periode van 2 maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst het outplacement bij de werkgever aan te vragen. Men doet dit best schriftelijk en aangetekend zodat men een bewijs van de aanvraag kan voorleggen aan de RVA. Want ook de werknemer moet dit invullen op de vernieuwde C4. Een modelbrief voor deze aanvraag kan op het BBTK secretariaat verkregen worden.

De werkgever heeft dan nog 2 maanden de tijd om een concreet aanbod van outplacementbegeleiding te doen.

Opgelet : zowel de werkgever als de werknemer kunnen gesanctioneerd worden bij het niet naleven van deze wetgeving. De werkgever die zijn verplichtingen inzake het outplacement niet nakomt wordt gesanctioneerd met een bijdrage te betalen aan de RVA ter waarde van 1.800 euro, vermeerderd met een administratieve geldboete van eveneens 1.800 euro. De werknemer kan uitgesloten worden van het recht op werkloosheidsuitkeringen gedurende 4 tot 52 weken indien:

  • hij geen outplacement aanvraagt binnen 2 maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst;
  • hij niet ingaat op het ouitplacementaanbod van de werkgever of weigert mee te werken aan het outplacement.

Wat in geval van brugpensioen ?

Ook bruggepensioneerden zullen in de toekomst met deze nieuwe wetgeving geconfronteerd worden. De nieuwe wetgeving maakt de koppeling met de beschikbaarheid op de arbeidsmarkt:

  • tot 31 december 2007 : aangezien alle bruggepensioneerden, ongeacht de leeftijd, tot 31 december 2007 niet beschikbaar moeten zijn voor de arbeidsmarkt geldt de nieuwe wetgeving niet voor hen;
  • vanaf 1 januari 2008 : de nieuwe wetgeving geldt in principe voor alle bruggepensioneerden tot 58 jaar want zij moeten tot deze leeftijd beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt, tenzij men vrijgesteld is van deze beschikbaarheid hetgeen geldt voor bruggepensioneerden tussen 50 en 57 jaar én een beroepsverleden van 40 jaar als loontrekkende of tussen 50 en 57 jaar én een beroepsverleden van 38 jaar als loontrekkende én 1 jaar werkloosheidsuitkeringen ontvangen hebben.

Daarnaast is er de groep van bruggepensioneerden die vanaf 1 april 2006 in het kader van een herstructurering en een verlaagde leeftijd (- 58 jaar) zijn ontslagen. Zij moeten om het statuut van bruggepensioneerde te verkrijgen eerst toetreden tot de op te richten "tewerkstellingscel". Eén van de opdrachten van deze tewerkstellingscel is het aanbieden van outplacement. Indien de kandidaat-bruggepensioneerde zich weigert in te schrijven in de tewerkstellingscel, een outplacementaanbod weigert of niet meewerkt aan het outplacement geldt dezelfde sanctie als hierboven vermeld. Zij zijn dus op een andere wijze gevat door de nieuwe wetgeving.

 

(*) onder outplacement wordt verstaan een geheel van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van de werkgever door een derde (= outplacementbureau) individueel of in groep wordt verleend met als doel een werknemer in staat te stellen zelf binnen een zo kort mogelijke termijn een nieuwe job bij een nieuwe werkgever te vinden of zich als zelfstandige te vestigen

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek