Lonen en winsten

Door: Marc Verboom | Op: 25/07/2006

Belangrijk cijfermateriaal van de Nationale Bank over de ondernemingswinsten, de loonontwikkeling en de Belgische economie

Net voor de vakantie publiceerde de Nationale Bank van België (NBB) een aantal gegevens en toekomstperspectieven over de Belgische economie. Belangrijke gegevens die de komende maanden met betrekking tot de interprofessionele loononderhandelingen zullen opduiken.

Ondernemingswinsten

  • Sinds 1999 stijgen de bedrijfswinsten constant. In de periode 1999 - 2004 stegen de winsten van de beursgenoteerde ondernemingen met 41%. Deze tendens wordt voor 2005, 2006 én 2007 bevestigd (zie o.a. de persberichten over de winsten over 2005 : + 45% voor Fortis, + 39% voor KBC, + 60% voor Electrabel, + 65% voor Inbev, ...).
  • De beleggers hebben zelden zoveel dividend gekregen. De winstuitkeringen zijn de laatste 10 jaar verdriedubbeld.
  • Het aandeel van de lonen in het nationaal inkomen is sedert 2002 (52,5%) gedaald en zal vermoedelijk tot in 2008 verder dalen (50%).

Managerslonen

Uit de gegevens die bepaalde ondernemingen voortaan verstrekken op basis van de regels inzake "corporate governance" blijkt dat de lonen van de directieleden in 2005 met bijna 12% zijn gestegen. De waarde van de aandelenopties verleend in 2005 bedraagt momenteel ruim 33 miljoen euro.

Lonen en indicatieve loonnorm

  • Het interprofessioneel akkoord, IPA, voorzag voor 2005 - 2006 een indicatieve loonnorm van 4,5%.
  • Volgens de jongste economische projecties van de NBB stijgen de lonen in België in de periode 2005 - 2006 met 4,2% (en niet met 5,2% zoals vooropgesteld in het rapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) in november 2005).
  • Volgens de ramingen van de OESO stijgen de lonen in onze 3 buurlanden over dezelfde periode met 3,9% (en niet met 3,1% zoals voorspeld in november 2005) en dit ten gevolge van een aantal recent afgesloten loonakkoorden in onze buurlanden.
  • Met de nodige voorzichtigheid kunnen we stellen dat voor de periode 2005 - 2006 de Belgische "loonhandicap" sterk moet herzien worden (0,3 i.p.v. 2,1%).

Investeringen

Na een inhaalbeweging in 2005 (+ 10%) gaan de investeringen van de bedrijven in 2006 en 2007 opnieuw achteruit. Volgens de NBB volgen de bedrijfsinvesteringen de stijging van de winsten niet helemaal en moeten de bedrijven meer in België investeren en niet alleen hogere dividenden aan hun aandeelhouders uitkeren. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) geeft immers toe dat de huidige winsten vooral voortkomen uit investeringen in het buitenland en niet uit de Belgische vestigingen komen.

Vorming en opleiding

Het verslag van de CRB toonde aan dat de doelstelling om 1,9% van de loonmassa aan vorming te spenderen niet gehaald werd. In 2004 werd slechts 1,03% van de loonmassa besteed aan opleidingen. Een recente studie van PriceWaterhouse&Coopers bevestigt die diagnose. Volgens de studie van PW&C krijgen de Belgische werknemers gemiddeld 30% uren vorming minder dan het Europees gemiddelde en investeren Belgische bedrijven 20% minder dan het Europees gemiddelde.

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek