BBTK congres

Door: Marc Verboom | Op: 28/05/2006

Het BBTK congres van 18, 19 en 20 mei sprak zich uit over een aantal actuele thema's

Op het BBTK congres van 18, 19 en 20 mei debatteerden enkele honderden militanten en afgevaardigden over 4 thema's: het bediendenstatuut, de sociale zekerheid, de kwaliteit van de arbeid en Europa. Een kort overzicht van de aanvaarde resoluties:

het bediendenstatuut

Wat de harmonisering van het arbeiders- en bediendenstatuut betreft pleit BBTK voor een harmonisering naar boven toe. De verschillen tussen arbeiders en bedienden moeten weggewerkt worden via sociaal overleg en zonder dat de essentiële bestanddelen en voordelen van elk van de statuten worden uitgehold. BBTK opteert voor de vrijwaring van de huidige opzeggingstermijnen voor de bedienden. Daarnaast is BBTK bereid om voor de bedienden, in zeer specifieke omstandigheden van overmacht en onder zeer strikte, syndicaal controleerbare voorwaarden, tijdelijke werkloosheid voor beperkte duur te aanvaarden.

de sociale zekerheid

BBTK is en blijft ondubbelzinnig voorstander van een federale sociale zekerheid. Daarnaast moet de financieringsbasis voor de sociale zekerheid uitgebreid worden via een alternatieve financiering. BBTK blijft ijveren voor de invoering van een Algemene Sociale Bijdrage (ASB) waarbij de inning van de bijdragen uitgebreid wordt en de inkomensten uit kapitaal en vermogen ook aangesproken worden. BBTK pleit tevens om de sociale uitkeringen regelmatig en automatisch te koppelen aan de stijging van de welvaart. Bovendien moeten in de toekomst bijkomende verlagingen van de sociale zekerheidsbijdragen gekoppeld worden aan tewerkstellingsbevorderende maatregelen.

de kwaliteit van de arbeid

Rond de kwaliteit van de arbeid wordt ondermeer gesteld dat:

 • de weg van de collectieve arbeidsduurvermindering met compenserende aanwervingen en loonbehoud verder moet gevolgd worden;
 • overuren bestreden moeten worden door de invoering van en de controle op de registratie van de arbeidstijd;
 • flexibiliteit van de arbeidsduur collectief moet omkaderd worden;
 • het tijdskrediet (complementair aan vormen van collectieve arbeidsduurvermindering) uitgebreid en verbeterd moet worden en de vervangingsplicht opnieuw moet ingevoerd worden;
 • de begrippen "zware beroepen" en "gelijkgestelde periodes" m.b.t. het brugpensioen moeten toelaten dat bepaalde categorieën toegang blijven hebben tot het brugpensioen;
 • het levenslang leren een individueel recht moet worden;
 • specifieke vormingsinspanningen voor oudere werknemers sectoraal moeten uitgewerkt worden;
 • collectief omkaderd outplacement een recht moet worden, zonder invloed te hebben op de opzeggingstermijn;
 • aangepaste procedures rond meervoudig ontslag onderhandeld moeten worden;
 • het statuut van deeltijdse werknemers op verschillende vlakken moet verbeterd worden;
 • contracten voor onbepaalde duur de regel moeten blijven en bijgevolg het gebruik van tijdelijke contracten in het kader van een aanwervingspolitiek dan ook zoveel mogelijk moet beperkt worden;
 • meer middelen moeten voorzien worden voor de uitbouw van collectieve structuren op het vlak van kinderopvang en de opvang van ouderen;
 • iedere vorm van discriminatie tegenover allochtonen en mensen met een arbeidshandicap moet bestreden worden.

Europa

Het Europa van vandaag is niet het Europa dat wij willen. De liberale idee dat concurrentie moet aangemoedigd worden via lage lonen, niet-gecontroleerde arbeidsmobiliteit, minder sociale rechten is niet de juiste fundering om het Europese huis op te bouwen. We blijven zeer kritisch tegenover de Lissabon-agenda staan. De lidstaten putten hier immers recepten uit die leiden tot sociale dumping: langer werken, privatisering, deregulering en flexibilisering van de arbeidsmarkt, activering van de werkzoekenden, commercialisering van gemeenschaps- en overheidstaken, ... Ons Europa moet een sociaal Europa zijn.

De dienstenrichtlijn, of zogenaamde Bolkesteinrichtlijn, is na zwaar syndicaal verzet herschreven. De nieuwe versie is duidelijk een vooruitgang, maar ze is nier perfect. Waakzaamheid hierrond blijft de boodschap.

Daarnaast werden tevens een aantal actualiteitsmoties gestemd over de syndicale vrijheden en rechten, de jonge werknemers, de vrouwen binnen BBTK, de kaderleden, extreem-rechts en het concurrentievermogen en het volgende IPA.

Deze laatste motie die vooruit kijkt naar de volgende interprofessionele onderhandelingen in het najaar luidt als volgt:

"De verklaring in verband met het concurrentievermogen van 27 maart 2006 stelt dat:

 • niet alleen de lonen maar ook innovatie, onderzoek en vorming essentieel zijn in het competiviteitsdebat;
 • dat de wet op het concurrentievermogen van 1996 strikter zou moeten toegepast worden;
 • dat dezelfde wet de mogelijkheid voorziet voor correctiemechanismen in de collectieve arbeidsovereenkomsten;
 • dat de sectoren worden aanbevolen deze op te nemen in de collectieve arbeidsovereenkomsten.

Wij herinneren eraan dat de wet op het concurrentievermogen van 1996 ook expliciet de toepassing van de indexering en de baremieke verhogingen vrijwaart.

Al staat het niet met zoveel woorden in de tekst, ademt deze verklaring toch een oproep uit tot loonmatiging.

BBTK stelt vast dat de Belgische economie weer aantrekt en dat de winstcijfers hoge toppen scheren.

BBTK wil zich niet inschrijven in een spiraal van loonmatiging.

Voor BBTK moet het interprofessioneel overleg van het najaar gebaseerd zijn op volgende uitgangspunten:

 • verbetering van de kwaliteit van het werk en de loopbaan op basis van de op het congres gestemde resoluties;
 • recht op opleiding voor alle werknemers;
 • verlagingen van de sociale zekerheidsbijdragen kunnen alleen mits expliciete koppeling aan tewerkstelling;
 • koppeling van de sociale uitkeringen aan de welvaart;
 • alternatieve financiering van de sociale zekerheid met invoering van een echte Algemene Sociale Bijdrage;
 • vrijwaring van indexeringsmechanismen;
 • vrijwaring van de baremieke verhogingen;
 • vrije onderhandelingen op het vlak van de sectoren en in de bedrijven."

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek