CAO tewerkstellingsbeleid (PC 226)

Door: Marc Verboom | Op: 10/04/2006

Op 4 april werd voor de sector logistiek (PC 226) een nieuwe overeenkomst rond het tewerkstellingsbeleid afgesloten

Om de tewerkstelling in de bedrijven van de sector logistiek (zoveel mogelijk) te vrijwaren werd op 4 april 2006 een hernieuwde en aangepaste CAO afgesloten met de volgende bealingen:

 1. Wanneer de tewerkstelling in een onderneming zou kunnen bedreigd worden kan een werkgever slechts overgaan tot de afdanking van bedienden om economische of technische redenen na het treffen van volgende maatregelen:
  • overuren alleen laten presteren wanneer deze om economische of technische redenen absoluut noodzakelijk zijn;
  • geen bedienden in dienst nemen die een volledig rustpensioen genieten;
  • geen beroep doen op tijdelijke arbeidskrachten of interims.
 2. Een ontslag wegens individuele tekortkoming bij de uitoefening van de functie (behoudens tijdens de proefperiode of wegens ernstige of dringende redenen) mag slechts gebeuren na een voorafgaande, gemotiveerde en schriftelijke verwittiging. De bediende moet hierbij de gelegenheid krijgen om de aangehaalde feiten te weerleggen. De bediende kan zich, op eigen verzoek, laten bijstaan door één van de vakbondsafgevaardigden. Eventueel kan, in onderling tussen werkgever en bediende, een periode afgesproken worden om verbeteringen en aanpassingen aan te brengen in het uitvoeren van de functie.
 3. Indien een werkgever wenst over te gaan tot een meervoudig ontslag (met meervoudig ontslag wordt bedoeld een ontslag wegens economische en/of technische redenen van ten minste 7 bedienden in de loop van 60 kalenderdagen en waarop de wetgeving inzake collectief ontslag niet van toepassing is) dient hij de volgende informatie- en overlegprocedure na te leven:
  • voorafgaande verwittiging van de ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging en de betrokken bedienden;
  • overleg binnen 15 kalenderdagen na deze verwittiging met de ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging om het ontslag te vermijden of in aantal te beperken;
  • de ontslagen kunnen pas betekend worden na afloop van deze periode.
 4. Bij een eventuele functiewijziging op initiatief van de werkgever kan de bediende, op zijn verzoek, zich laten bijstaan door één van de vakbondsafgevaardigden.
 5. Vacatures die niet door interne mutaties in de onderneming opgevuld worden moeten tijdig bekend gemaakt worden.

Deze nieuwe overeenkomst vervangt de bestaande CAO van 9 maart 1998 betreffende het tewerkstellingsbeleid en dit vanaf 1 mei 2006.

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek