BBTK blijft waakzaam in 2006

Door: Marc Verboom | Op: 28/12/2005

Naast de uitvoering van het Generatiepact dienen zich in 2006 andere dossiers aan die van belang zijn voor de bedienden

Wat brengt 2006 ?

Uitvoering van het Generatiepact ...

BBTK heeft zich de afgelopen maanden ingeschakeld in de interprofessionele acties die tot doel hadden het zogenaamde "Generatiepact" bij te sturen. Via onderhandelingen en de acties en stakingen op 7 en 28 oktober en 8 december 2005 zijn we hier deels in geslaagd (zie bericht "Uitvoering van het Generatiepact" van 18/12/2005). Slechts ten dele, want voor BBTK blijven een aantal punten uit het Generatiepact onaanvaardbaar.

In de volgende maanden (begin 2006) moet het overleg tussen werkgevers en vakbonden over een aantal dossiers uit het Generatiepact uitsluitsel geven over :

  • gelijkgestelde periodes : naast het optrekken van de leeftijd voor het brugpensioen ook de loopbaanvereiste optrekken zal in de toekomst de toegang tot het brugpensioen voor de meeste vrouwen verhinderen als ook niet de gelijkgestelde periodes worden uitgebreid. De volgende periodes van inactiviteit komen in aanmerking ten belope van 9 of 13 gelijkgestelde jaren : volledige werkloosheid, deeltijds werken met behoud van rechten, voltijds en deeltijds tijdskrediet voor de opvoeding van kinderen, ouderschapsverlof, verlof voor palliatieve verzorging, verlof voor de verzorging van een zwaar zieke persoon en studiejaren na de leeftijd van 20 jaar.
  • zware beroepen : de definitie van een "zwaar beroep" blijft momenteel beperkt tot werknemers met nachtarbeid in ploegen en werk in een lawaaierige omgeving. De sociale partners zullen de definitie herbekijken binnen de Nationale Arbeidsraad (NAR). Voor ons moet hierbij ook de criterium variabiliteit van de arbeidsduur en arbeidsorganisatie in aanmerking genomen worden.
  • vervanging bij tijdskrediet : werknemers die vanaf 50 of 55 jaar in tijdskrediet gaan moeten kunnen vervangen worden door jongeren. Tot 1 april 2006 hebben de sectoren de tijd om hierover afspraken te maken. Indien er geen akkoord tot stand komt in de sector zal nadien een algemene regeling van toepassing worden.
  • aanwending lastenverlagingen en belastingverminderingen : het Generatiepact voorziet in bijkomende lastenverlagingen voor de aanwerving van jongeren en oudere werknemers en ook in bijkomende belastingverminderingen voor de bedrijven om beter te kunnen concurreren met het buitenland en om innovatie aan te moedigen. We eisen een nauwgezette opvolging hiervan en een methodologie ter controle van het effect op de tewerkstelling, algemeen en in de sectoren en bedrijven.

De index en/of loonstop ...

De werkgevers zijn nu al maanden in het offensief, vaak onder één hoedje met de regering. Het VBO en UNIZO hebben andermaal een aanval op de automatische indexering van de lonen ingezet of pleiten voor een loonstop. Ze putten hun argumentatie uit het verslag van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB), waaruit blijkt dat in 2004 en 2005 de lonen in Nederland en Duitsland minder snel gestegen zijn dan bij ons. Voor ons is dit een regelrechte oorlogsverklaring. Waarom zouden we Nederland en Duitsland volgens in een negatieve spiraal van loonmatiging, minder koopkracht en minder verbruik, economische recessie en stijgende werkloosheid ? Temeer omdat de indexering van de lonen zelf geen verhoging van de koopkracht betekent. Zij dient enkel om de koopkracht van loontrekkenden, werklozen en gepensioneerden op peil te houden.

Het bediendenstatuut ...

Ook de harmonisering van het bedienden- en arbeidersstatuut ligt ter tafel. Voor velen de gelegenheid om een aantal essentiële elementen van het bediendenstatuut in vraag te stellen. Waarom langere opzeggingstermijnen voor bedienden behouden ? Waarom ook geen technische werkloosheid voor bedienden invoeren ? Waarom vasthouden aan het gewaarborgd maandloon voor bedienden ?

 

Ook in 2006 zullen we dus waakzaam moeten blijven om ons te weren tegen de aanvallen van de werkgevers (en de regering). Na de eindejaarsperiode moeten we opnieuw de krachten bundelen, onze objectieven bepalen en de gepaste actiemiddelen bedenken ...

Het BBTK secretariaat wenst je alvast een voorspoedig, liefdevol en strijdbaar 2006.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek