Nieuwe wetgeving overuren

Door: Marc Verboom | Op: 24/11/2005

Nieuwe wetgeving maakt het betalen van overuren in bepaalde gevallen mogelijk.

Het ontwerp van Interprofessioneel Akkoord (IPA), dat door BBTK werd verworpen, is door de regering omgezet in de zogenaamde IPA wet van 3 juli 2005. Deze wet :

  • laat in bepaalde gevallen aan de werknemer de keuze tussen het nemen van inhaalrust of de betaling van de gepresteerde overuen;
  • voorziet in een procedure om de interne grens van 65 overuen uit te breiden;
  • voet een fiscaal gunstregime in voor de eerste 65 overuren op jaarbasis.

Keuzemogelijkheid inhaalrust of betaling

Voor overuren gepresteerd in het kader van een buitengewone vermeerdering van het werk of ten gevolge van een onvoorziene noodzakelijkheid moest tot nu toe inhaalrust worden toegekend en een overloon van 50% (of 100% indien de overuren gepresteerd werden op een zon- of feestdag) worden betaald. De loontoeslag wordt onmiddellijk betaald met het gewone loon van de maand waarin de overuren worden gepresteerd. Het gewone loon voor de overuren wordt betaald op het ogenblik van de inhaalrust.

voorbeeld

In een bepaalde week wordt 39 uur gewerkt (i.p.v. de gebruikelijke 38 uur). Er wordt dus 1 overuur gepresteerd. Dit overuur geeft recht op de betaling van de overurentoeslag aan 50% op het einde van de maand waarin het overuur werd gepresteerd. Het overuur geeft eveneens recht op betaalde inhaalrust van 1 uur. Op het ogenblik dat de inhaalrust wordt genomen wordt het overuur aan 100% betaald (= betaalde inhaalrust). Op deze manier wordt het overuur vergoed aan 150%.

In het nieuwe systeem zal de werknemer voor de eerste 65 overuren per kalenderjaar (gepresteerd als gevolg van een buitengewone vermeerdering van het werk of ten gevolge van een onvoorziene noodzakelijkheid) kunnen kiezen tussen inhaalrust (oud systeem) of de betaling (nieuw systeem). In dit laatste geval wordt zowel het basisloon als het overloon betaald op het einde van de maand waarin de overuren worden gepresteerd. Er is dan geen sprake meer van nadien te nemen betaalde inhaalrust.

voorbeeld

In hetzelfde voorbeeld als hierboven zal de werknemer die kiest voor de betaling van de overuren op het einde van de maand waarin het overuur werd gepresteerd bovenop het normale maandloon anderhalf uur extra betaald worden (100% basisloon en 50% toeslag).

Indien de werknemer kiest voor de uitbetaling van de overuren dan moet hij zijn keuze bekendmaken voor het einde van de betaalperiode waarin de overuren werden gepresteerd. Zo niet is het (oude) systeem van betaalde inhaalrust van toepassing.

Let wel :

  • het nieuwe systeem is enkel mogelijk in geval de overuren gepresteerd worden in het kader van een buitengewone vermeerdering van het werk of ten gevolge van een onvoorziene noodzakelijkheid. Dus niet in alle gevallen waarin overuren kunnen gepresteerd worden (bv. opmaken van inventaris, werken voor derden, ....);
  • de werkgever blijft verplicht om de geldende toelatingsprocdure te volgen : hij moet voorafgaandelijk het akkoord hebben van de syndicale afvaardiging en de inspectie van de sociale wetten moet geïnformeerd worden.

Verhoging interne grens

De interne grens van 65 overuren zorgt ervoor dat het presteren van overuren binnen de perken wordt gehouden. Indien immers een werknemer binnen een kwartaal (maximaal uit te breiden tot de periode van 1 jaar) 65 overuren heeft gepresteerd moet onmiddellijk inhaalrust worden toegekend.

De verhoging van de interne grens, tot maximum 130 uren, en de uitbreiding van de keuzemogelijkheid voor de werknemer tussen inhaalrust en betaling tot eveneens maximaal 130 overuren kan enkel op de manieren zoals bepaald in het KB van 19 september 2005 :

  • in de sectoren via een af te sluiten CAO;
  • in de ondernemingen (vanaf 1 oktober 2005) via een af te sluiten CAO of via een wijziging van het arbeidsreglement indien er geen vakbondsafvaardiging bestaat. Het akkoord moet steeds door het paritair comité van de sector worden goedgekeurd.

Fiscaal gunstregime voor overuren

Vanaf 1 juli 2005 is een fiscaal gunstregime ingevoerd voor de eerste 65 overuren per jaar. De belastingvermindering wordt toegekend :

  • ongeacht de reden voor het presteren van overuren;
  • zowel op de overuren die ingehaald worden als de overuren die volledig betaald worden.

Zowel de werkgever als de werknemer krijgen 24,75% belastingvermindering op het bruto bedrag van de bezoldiging dat als berekeningsgrondslag dient voor de berekening van de overurentoeslag.

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek