Het Generatiepact bis

Door: Marc Verboom | Op: 24/11/2005

De 3 vakbonden blijven het Generatiepact afwijzen, ook na de bijsturingen.

Het Generatiepact : ACV, ABVV en ACLVB willen nog meer bijsturingen.

Wij eisen nieuwe aanpassingen en daarom moet er een actieplan komen tegen dinsdag 29 november :

 • interprofessioneel en federaal gecoördineerd;
 • gericht tot iedereen die bij het Generatiepact betrokken is : werkgevers in sectoren en bedrijven, regeringen, parlement, overleg- en beheersorganen;
 • te beginnen met een informatie- en sensibilisering op vrijdag 25 november;
 • met specifieke en doelgerichte actievormen;
 • zonder de mogelijkheid van een 24-urenstaking uit te sluiten.

Met dit nieuwe actieplan willen wij verdere bijsturingen bekomen.

Gelijkstellingen

De loopbaan voor brugpensioen op 58 en 60 jaar wordt merkelijk verhoogd. Dat is nadeling voor vrouwen, deeltijdsen en werknemers met veel werkloosheid tussendoor. De gelijkgestelde periodes worden enkel mee verhoogd voor deeltijds tijdskrediet voor ouderschapsverlof, verlof voor palliatieve zorgen, verlof voor verzorging van zwaar zieken, voor opleiding en voor de opvoeding van kinderen tot 8 jaar.

Daarom willen wij dat die gelijkstellingen verruimd worden tot landingsbanen vanaf 50 jaar, voor werknemers die deeltijds werken, periodes van leercontract en werkloosheidsperiodes.

Herstructureringen

De huidige brugpensioenleeftijden van 50, 52 en 55 jaar blijven behouden maar die leeftijd zou voortaan moeten bereikt worden op het moment van de aankondiging van de herstructurering, hetgeen 1 à 2 jaar vroeger is dan nu het geval is.

Een tewerkstellingscel enkel voor + 45 jarigen zal verkeerde gevolgen hebben :

 • oude werknemers die ontslagen worden mogen niet geculpabiliseerd worden;
 • jongeren en werknemers jonger dan 45 jaar riskeren afgedankt te worden;
 • brugpensioneerbaren riskeren slechtere en minder goed betaalde jobs te krijgen.

Ook het bediendenstatuut wordt aangetast door de verrekening van (een deel van) de opzegvergoeding tijdens de periode van de tewerkstellingscel.

Daarom willen wij :

 • de lijst van de brugpensioneerbaren vastgesteld wordt bij het afsluiten van het sociaal plan;
 • de nieuwe procedures niet ten koste gaat van werk voor jongeren;
 • opzeggingsvergoedingen betaald worden direct na het sociaal plan.

Beschikbaarheid

Volgens de regering moeten brugepensioneerden beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt tot 58 jaar, ook na een lange loopbaan en/of een zwaar beroep en na een pijnlijke herstructurering. Dit is zinloos omdat de werkgevers geen oudere werknemers in dienst willen nemen.

Zij kunnen ook gestraft worden met verlies van het brugpensioen bij herhaalde weigering passend werk.

Daarom willen wij dat :

 • de beschikbaarheid niet verder gaat dan tot de leeftijd waarop men normaal met brugpensioen had kunnen gaan;
 • passend werk ook een passend loon inhoudt;
 • sancties niet strenger mogen zijn dan voor oudere werklozen.

Recht op brugpensioen

We willen nog altijd een recht op brugpensioen voor wie heel jong is beginnen werken : vanaf 56 jaar en na maximum 40 jaar loopbaan.

Tijdskrediet

Voltijds tijdskrediet kan nog enkel langer dan 1 jaar voor verzorging van verwanten, bijscholing en de opvoeding van kinderen (tot 8 jaar). Dit is een ongerechtvaardige ingreep in bestaande CAO's.

Daarom willen wij deze inperking weg.

Zware beroepen

Brugpensioen zal kunnen op 58 jaar voor zware beroepen. Wat zijn zware beroepen ? Alleen indien men in ploegen gewerkt heeft ?

De lijst met zware beroepen moet spoedig vastgesteld worden.

Werk voor jongeren

Wij hebben niet enkel eisen en bekommernissen voor oudere werknemers. Wij willen evenzeer meer en beter werk voor jongeren. Tot nu toe hebben we meer startbanen in de social profit en meer werkkansen voor laaggeschoolden bekomen. Maar tegenover de nieuwe bijdrageverlagingen voor jongeren staat geen enkel engagement van de werkgevers. En ook de overheid blijft achter met startbanen.

Daarom willen wij :

 • een terugkeer naar het oorspronkelijke startbanenplan : 3% startbanen voor jongeren gedurende 1 jaar;
 • startbanen in de overheidsdiensten;
 • landingsbanen + 50 jaar met halftijds en voltijds tijdskrediet te vervangen door jongeren;
 • controle op de aanwending van de bijdrageverlagingen.

Financiering sociale zekerheid

Al de lastenverlagingen doen vragen stellen over de financiering van de sociale zekerheid.

Daarom willen wij  :

 • voldoende garanties voor de financiering van de sociale zekerheid na 2007 via de Algemene Sociale Bijdrage;
 • de scheve verdeling van de toekomstige alternatieve financiering (90% werknemers en 10% zelfstandigen) rechtgetrokken wordt tot 95 en 5%.

 Onderhandelingen hebben al geloond. We bekwamen reeds een aantal bijsturingen :

 • de brugpensioen CAO's 55, 56 en 57 jaar na 38 jaar loopbaan kunnen verlengd worden tot 2015 (en niet tot 2010) met geleidelijke leeftijdsverhoging vanaf 2011, maar met behoud van de gelijkstellingen;
 • brugpensioen op 56 jaar voor arbeidsongeschikte bouwvakkers en na 20 jaar nacht- en ploegenarbeid blijft behouden;
 • de bestaande sectorale regelingen canada dry (landingsbanen via tijdskrediet) worden grotendeels gevrijwaard;
 • geen financiële ontmoediging van de landingsbanen in het stelsel van 4/5 tijdskrediet;
 • de sedert 2004 bestaande fiscale discriminatie van nieuwe bruggepensioneerden wordt volledig ongedaan gemaakt;
 • de pensioenmalus is geschrapt;
 • de aanvullende pensioenen kunnen uitbetaald blijven van 60 jaar (i.p.v. 65 jaar);
 • voor jongeren zijn bijkomende tewerkstellingsmaatregelen genomen;
 • de voorziene nepstatuten (via interim, kleine jobs, inplacement) voor oudere werknemers zijn afgevoerd;
 • tijdskrediet wordt een recht vanaf 55 jaar;
 • nieuwe vaste financieringsbronnen voor de sociale zekerheid (ook via inkomens uit kapitaal) zijn vastgelegd;
 • verbeteringen aan de sociale uitkeringen in 2006 en 2007;
 • een regeling voor de welvaartsvastheid van de uitkeringen vanaf 2008 is vastgelegd.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek