Eindeloopbaandebat

Door: Marc Verboom | Op: 17/08/2005

De voorstellen van de regering aangaande de hervorming van de eindeloopbaan zijn onaanvaardbaar voor BBTK.

De regering heeft begin juni haar nota over de eindeloopbaanhervorming bekend gemaakt. De voorstellen maken de brugpensioenen moeilijker of zelfs gewoonweg onmogelijk. En ze pakken de arbeidsvoorwaarden en de inkomens van de werknemers ouder dan 50 jaar aan. Dit is uiteraard onaanvaardbaar !
Vandaag hebben meer dan 600.000 werknemers (waarvan 125.000 jongeren) geen baan in ons land. En 40% van de vrouwen moeten zich tevreden stellen met een deeltijdse baan.
Het is niet door het brugpensioen moeilijker te maken dat de jongerenwerkloosheid zal worden teruggedrongen ... Het is niet door het tijdskrediet af te bouwen dat we onze sociale zekerheid opnieuw in evenwicht zullen brengen ... Het is niet door de mogelijkheden van sociale begeleiding in geval van ontslag of herstructurering te beperken dat we ons sociaal model zullen vrijwaren ...
Hieronder vindt u (ten minste) 10 goede redenen om de regeringsvoorstellen te verwerpen.
1. brugpensioen enkel na een loopbaan van 40 jaar ?
De regering wil een loopbaan van 40 jaar opleggen om met brugpensioen te kunnen gaan. Vooral vrouwen (die vaak een onvolledige loopbaan hebben), bedienden (die vaak later beginnen werken na hun studies) en deeltijdse werknemers zullen het slachtoffer worden van deze maatregel. De toegang tot het brugpensioen zal voor velen onmogelijk worden gemaakt. Het brugpensioen is niet het probleem : slechts 7,1% van de bevolking tussen 50 en 64 jaar is in voltijds brugpensioen.
2. strengere voorwaarden voor ondernemingen in herstructurering ?
De erkenning van het statuut van bedrijf in moeilijkheden maakt het mogelijk om sociale plannen af te sluiten met een "zacht" vertrek via brugpensioen of "canada dry". De regering wil het verkrijgen van dit statuut moeilijker maken via een aantal technische en financiŽle maatregelen. Hierdoor zal het aantal "naakte ontslagen" zonder sociale begeleiding toenemen. Maar ook het aantal sociale conflicten zal toenemen.
3. vervroegd pensioen beletten door het te verminderen ?
In het kader van de flexibele pensioenleeftijd is het momenteel mogelijk om je pensioen op te nemen vanaf de leeftijd van 60 jaar, zonder dat dit een weerslag heeft op het pensioenbedrag, op voorwaarde dat men een loopbaan van 35 jaar heeft. De regering wil het bedrag van het pensioen verminderen met 4% per vervroegd jaar voor diegenen met een loopbaan korter dan 40 jaar. Vergeten we niet dat t.g.v. de pensioenhervorming van 1997 de pensioenleeftijd voor vrouwen reeds verhoogd is tot 65 jaar (tegen 2009).
4. het einde van de "canada dry" ?
"Canada dry" is een eindeloopbaanstelsel voor oudere werknemers die ontslagen worden en die niet voldoen aan de voorwaarden voor een echt brugpensioen. De regering wil op de canada dry regelingen hogere bijdragen heffen dan op het brugpensioen. Dit zal in de praktijk het einde betekenen van een stelsel dat nochtans de sociale gevolgen bij bedrijfssluitingen en herstructureringen verzacht.
5. onzekere contracten voor de "oudjes" ?
De regering wil de ouderen met alle mogelijke middelen opnieuw aan het werk zetten. Ze wil met name de mogelijkheid toestaan om de "oudjes" deeltijdse mini-contracten aan te bieden van minder dan 1/3 van de voltijdse wekelijkse arbeidsduur of minder dan 3 uur per dag. Ze zullen in deze statuten geduwd worden omwille van de verplichte beschikbaarheid van alle niet-werkenden (ook bruggepensioneerden).
6. ontslagen gemakkelijker maken in geval van herstructurering ?
Volgens de regering moeten de werknemers bij een herstructurering eerst aangezet worden om het bedrijf "vrijwillig" te verlaten vooraleer de werkgever zelf tot ontslag overgaat. Bovendien zou een werkgever een ontslagen werknemer tijdens de duur van de opzeggingstermijn ter beschikking kunnen stellen van een andere onderneming.
7. lonen aan het einde van de loopbaan verminderen ?
De regering stelt het baremastelsel dat de bedienden een loon toekent naargelang hun anciŽnniteit (of leeftijd) in vraag. Zijn 50-jarigen te duur ondanks hun ervaring ?
8. aanvullend pensioen pas vanaf 65 jaar ?
De regering wil de werknemers beletten om hun aanvullend pensioen voor de leeftijd van 65 jaar te ontvangen. Het bedrag van dit aanvullend pensioen is over het algemeen echter van groot belang voor diegenen die hun loopbaan willen afbouwen voor ze de wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt.
9. deeltijds tijdskrediet afremmen ?
Enerzijds wil de regering het recht op deeltijds tijdskrediet aanmoedigen door er een absoluut recht van te maken, anderzijds voorziet ze een hoge bijdrage ten laste van zowel de werkgevers als de werknemers op de aanvullende vergoedingen die betaald worden in uitvoering van afgesloten akkoorden (CAO's). Van een tegenstrijdigheid gesproken !
10. voltijds tijdskrediet beperken ?
De duur van het voltijds tijdskrediet (nu tot maximaal 5 jaar) zou beperkt worden tot 1 jaar. En er is nog steeds geen sprake van de verplichting om de werknemers met tijdskrediet te vervangen. Deze maatregel zou nochtans bijzonder doelmatig zijn voor de tewerkstelling van jongeren.

Veel van de regeringsvoorstellen voor de eindeloopbaan zijn voor BBTK onaanvaardbaar en moeten eenvoudigweg verworpen worden.
De sociale zekerheid moet gefinancierd worden door andere inkomens dan alleen maar die uit arbeid, vooral als men de toegang van iedereen tot een kwaliteitsvolle gezondheidszorg wil blijven verzekeren.
De herfinanciering van de sociale zekerheid is tevens nodig om het bedrag van de sociale uitkeringen (pensioen, werkloosheid, ziekte) aan te passen aan de reŽle evolutie van de lonen ten einde een te grote kloof tussen sociale uitkeringen en beroepsinkomens te vermijden.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek