Ontwerpakkoord logistiek (PC 226)

Door: Marc Verboom | Op: 28/04/2005

BBTK keurt ontwerpakkoord logistiek (PC 226) goed

Woensdagavond gaven de militanten van BBTK Mechelen van de sector logistiek hun fiat voor het ontwerp van sectoraal akkoord. Donderdag stemde ook BBTK op federaal vlak in met het voorliggende akkoord.

Het ontwerpakkoord 2005 - 2006 bevat de volgende elementen :

Koopkracht
Een verhoging van het barema en de reŽle lonen met 20 euro vanaf 1 januari 2006. Deze loonsverhoging staat naast de te voorziene indexeringen en de normale baremieke verhogingen.

Tijdskrediet
De duur voor een volledige en halftijdse schorsing van de arbeidsprestaties in het kader van het tijdskrediet wordt op 5 jaar gebracht (maximaal mogelijke periode) voor de bedienden jonger dan 50 jaar en voor de bedienden ouder dan 50 jaar die niet voldoen aan de voorwaarden om te genieten van de specifieke regeling voor de bedienden ouder dan 50 jaar.

Voortaan kunnen tot 7 % van de bedienden in de onderneming gelijktijdig gebruikt maken van het tijdskrediet (wettelijke drempel is vastgelegd op 5 %). Binnen dit aantal worden de bedienden van 50 jaar en ouder die gebruik maken van de 1/5 vermindering van de arbeidsprestaties en de bedienden van 55 jaar en ouder die gebruik maken van het halftijds tijdskrediet niet meegerekend.

Het stelsel van de aanvullende premies (bovenop de RVA premies) wordt verlengd :
  • bedienden van 50 jaar en ouder met 1/5 vermindering van de arbeidsprestaties ontvangen een aanvullende premie ter waarde van 75 euro;
  • bedienden van 55 jaar en ouder in halftijds tijdskrediet ontvangen een aanvullende premie ter waarde van 100 euro.
Bij de overgang van tijdskrediet naar brugpensioen wordt de aanvullende vergoeding ten laste van de werkgever berekend op het (fictief) voltijds loon.

In geval van collectief ontslag wordt de opzeggingstermijn en de verbrekingsvergoeding berekend op basis van het (fictief) voltijds llon.

De bepalingen omtrent het tijdskrediet zijn geldig voor een periode van 3 jaar (2005 - 2006 - 2007).

Brugpensioen
Het brugpensioen vanaf 58 jaar wordt verlengd tot eind 2007.

Het halftijds brugpensioen vanaf 55 jaar wordt verlengd tot eind 2006.


Toeslagen voor bepaalde arbeidsprestaties
De bestaande bepalingen rond toeslagen voor ploegenarbeid, nachtarbeid, weekendwerk en stand-by regelingen worden verduidelijkt. Een CAO op ondernemingsvlak moet de toeslagen voortaan vastleggen binnen 6 maanden na de invoering van de arbeidsregeling met ploegen- en nachtarbeid, weekendwerk en stand-by regeling.


Tweede pensioenpijler
Vanaf 1 januari 2007 wordt gestart met een aanvullend sectoraal pensioenstelsel, gefinancierd door een werkgeversbijdrage van 0,50% van het loon.

Ondernemingen die reeds een eigen systeem van aanvullend pensioen hebben, kunnen de keuze maken tussen :
  • een verhoging met 0,50 % van het eigen pensioenplan;
  • aansluiten bij het sectorpensioenplan;
  • een omzetting in een gelijkwaardig voordeel in overleg met de vakbondsafvaardiging.
Deze bepalingen zijn niet geldig voor ondernemingen zonder overlegorganen die op 31 december 2006 reeds een eigen aanvullend pensioen hebben.


Permanente vorming
Elke onderneming moet over een periode van 2 jaar gemiddeld per bediende 4 dagen opleiding voorzien. In ondernemingen met een overlegorgaan wordt een opleidingsplan besproken en opgesteld in overleg met de vakbondsafgevaardigden.


Sociaal Fonds
De werkgeversbijdrage wordt verhoogd. Dit moet toelaten initiatieven voor de risicogroepen, het outplacement, de aanwervingspremies, de permanente vorming en de syndicale premie te fiancieren.


Tijdsregistratie
Tegen 1 januari 2006 zal een aanbeveling uitgewerkt worden over de tijdsregistratie in de ondernemingen.


Werkzekerheid
Tegen eind 2005 zullen de bestaande maatregelen aangaande de werkzekerheid geactualiseerd worden.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek