Eisenbundel logistiek (PC 226)

Door: Marc Verboom | Op: 03/02/2005

Het eisenbundel voor de sector logistiek is in gemeenschappelijk vakbondsfront ingediend. De sectorale onderhandelingen kunnen starten

De sectorale onderhandelingen in de sector logistiek (PC 226) kunnen van start gaan nadat het gemeenschappelijk vakbondsfront van bediendenvakbonden (BBTK - LBC - ACLVB - CNE) de volgende eisenbundel heeft ingediend.

Deze onderhandelingen moeten uitmonden in een sectoraal akkoord voor de volgende 2 jaar (2005 - 2006) en zijn van belang voor de meer dan 35.000 bedienden en kaderleden tewerkgesteld in de sector van de internationale handel, vervoer, opslag en distributie van goederen.


EISENBUNDEL 2005 - 2006

1. verhoging koopkracht
We vragen een algemene en forfaitaire verhoging van de loonbarema's en reŽle lonen.

2. tijdskrediet
Het recht op tijdskrediet (volledige en halftijdse vermindering van de arbeidsprestaties) moet uitgebreid worden van 4 tot 5 jaar.
Het recht op tijdskrediet wordt momenteel beperkt tot 5% van het aantal werknemers in de onderneming (tenzij anders overeengekomen op ondernemingsvlak). We vragen een hoger % vast te leggen voor gans de sector.
Het invoeren van de verplichting om bedienden in tijdskrediet te vervangen.
Berekening van de opzeg op basis van het "fictief" voltijds loon in geval van een vermindering van de arbeidsprestaties tot 4/5 (vanaf 50 jaar) of tot halftijdse prestaties (vanaf 55 jaar) in het kader van het tijdskrediet.

3. werkzekerheidsprocedure
Het vastleggen van een procedure indien de werkgever het voornemen heeft over te gaan tot een individueel of meervoudig ontslag (beneden de drempel van het collectief ontslag). Een gelijkaardige procedure vast te leggen bij het voornemen tot functiewijziging.

4. aanvullend pensioen
De uitbouw van een sectoraal aanvullend pensioen waarbij alle bedienden van de sector een zelfde voordeel wordt toegekend.

5. flexibiliteit
Het vastleggen van een minimale toeslag voor afwijkende arbeidsregimes en bepaalde prestaties (ploegenarbeid, nachtarbeid, weekendwerk, ...).
Het invoeren van een "geijkt" systeem van tijdsregistratie en het betalen van de overurentoeslag vanaf het 38ste uur op weekbasis.

6. vorming
Het individueel recht op 1 vormingsdag per jaar moet worden uitgebreid.
De mogelijkheid om in ondernemingen met een vakbondsafvaardiging een opleidingsplan te onderhandelen.
Een sanctie t.a.v. de werkgever moet de naleving van dit recht op permanente vorming versterken.

7. brugpensioen
Behoud van de bestaande regeling inzake brugpensioen vanaf 58 jaar en halftijds brugpensioen vanaf 55 jaar.
De aanvullende vergoeding ten laste van de werkgever zou moeten gesolidariseerd worden op sectorvlak.

8. vervoerskosten
De volledige terugbetaling van de vervoerskosten en het recht op een fietsvergoeding.

9. syndicale premie
Verhoging van de werkgeversbijdrage voor de syndicale premie.

10. verlenging en aanpassing van bestaande CAO's
Uiteraard de verlenging van de bestaande CAO's of de aanpassing ervan voor die modaliteiten die in uitvoering van een nieuw akkoord zouden moeten gewijzigd worden.

We houden je via dit kanaal verder op de hoogte van het verder verloop en het resultaat van deze sectorale onderhandelingen.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek