Bedragen vatbaar voor loonbeslag of -overdracht

Door: Marc Verboom | Op: 06/01/2005

De nieuwe bedragen vatbaar voor loonbeslag en -overdracht geldig vanaf 1 januari 2005 gepubliceerd

Beslag en overdacht van loon kunnen uitgevoerd worden op het loon van de werknemer. Als loon wordt bedoeld alle vergoedingen waarop de werknemer recht heeft ingevolge de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Dus naast het loon ook commissies, premies, eindejaarspremie, vakantiegeld, ontslagvergoedingen, enz. Loon in natura is niet vatbaar voor beslag of overdracht.

Beslag en overdracht zijn ook van toepassing op sommige sociale zekerheidsuitkeringen zoals o.m. werkloosheidsuitkeringen, ziekte- en invaliditeitsuitkeringen, uitkeringen of renten in het kader van een arbeidsongeval of beroepsziekte, uitkeringen in het kader van loopbaanonderbreking of tijdskrediet en pensioenen.

Sommige uitkeringen zijn niet vatbaar voor loonbeslag en -overdracht, zoals o.m. kinderbijslag en kraamgeld, wezenpensioen, tegemoetkomingen aan minder-validen, ...

Het beslag of de overdracht wordt uitgevoerd op het netto loon van de werknemer, d.w.z. na afhouding van de sociale zekerheidsbijdragen, de bedrijfsvoorheffing en de inhoudingen voor aanvullende verzekeringen (bv. groeps- en hospitalisatieverzekering).

De wet legt bepaalde grenzen op aan het loonbeslag of -overdracht (schijven en percentages). Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de beroepsinkomens (loontrekkenden en zelfstandigen) en de vervangingsinkomens. Op basis van het koninklijk besluit zijn de schijven en percentages voor 2005 als volgt vastgelegd :

op beroepsinkomens (loontrekkenden en zelfstandigen)

schijf tot 889 : niets
schijf van 889 tot 954 : 20 % (maximum 13)
schijf van 954 tot 1.053 : 30 % (maximum 29,70)
schijf van 1.053 tot 1.152 : 40 % (maximum 39,60)
boven 1.152 : alles

voorbeeld :

het loon van een werknemer die netto 1.400 per maand verdient is vatbaar voor beslag of overdracht ten belope van :

op 889 : niets
van 889 tot 954 : 20 % of 13,00
van 954 tot 1.053 : 30 % of 29,70
van 1.053 tot 1.152 : 40 % of 39,60
boven 1.152 : alles of 248,00

of in totaal : 330,30.op vervangingsinkomens

schijf tot 889 : niets
schijf van 889 tot 954 : 20 % (maximum 13)
schijf van 954 tot 1.053 : 40 % (maximum 39,60)
schijf van 1.053 tot 1.152 : 40 % (maximum 39,60)
boven 1.152 : alles

In geval van een cumul van inkomens (loontrekkende, zelfstandige en/of vervangingsinkomen) worden de inkomens samengevoegd en de grenzen zoals van toepassing op de beroepsinkomens toegepast.

Er bestaat geen enkele begrenzing voor beslag of overdracht indien het beslag of de overdracht wordt uitgevoerd ten gevolge van een vordering tot onderhoudsgeld. In dit geval heeft het betalen van het onderhoudsgeld zelfs voorrang op elk ander beslag of overdracht.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek