Fouilleren van werknemers

Door: Marc Verboom | Op: 05/01/2005

Minister Dewael creŽert misverstand

"Bedrijven mogen werknemers onbeperkt fouilleren" was de titel van een artikel op de voorpagina van de Tijd van 29 september 2004. Hiermee gaf de federale minister van Binnenlandse Zaken, Patrick Dewael, de indruk te zijn tegemoet gekomen aan de druk van de werkgevers om het fouilleren van werknemers zonder beperkingen toe te laten.

Dank zij een kordate reactie van het ABVV zal ťťn en ander nog moeten besproken worden tussen vakbonden en werkgevers. De minister had immers nagelaten een voorafgaand advies van de sociale partners te vragen, hoewel een wetswijziging ingrijpt in de relaties tussen werknemer en werkgever.

Huidige wetgeving
Voor alle duidelijkheid geven we de hoofdlijnen van de van kracht zijnde wetgeving weer (wet van 10 april 1990, gewijzigd door de wet van 7 mei 2004).

De controle van de kledij en de goederen van personen is verboden, tenzij bij :
  • toegangscontrole, waarbij de controle uitsluitend gericht is op het opsporen van wapens of gevaarlijke voorwerpen;
  • uitgangscontrole, waarbij de controle uitsluitend gericht is op het voorkomen of vaststellen van de ontvreemding van goederen in de onderneming of op de werkplaats.
De wet laat dus toe om de kledij en de goederen van personen bij een uitgangscontrole te controleren, maar wel onder strikte voorwaarden:
  • de controle is beperkt tot goederen en bedrijven die op een door het ministerie van Binnenlandse Zaken goedgekeurde lijst voorkomen en die een zeker risico voor de veiligheid inhouden (hiermee wordt terrorisme geviseerd)
  • de bewakingsagenten moeten van hetzelfde geslacht zijn als de gecontroleerde persoon
  • de betrokken persoon moet zijn toestemming geven voor de controle. De gecontroleerde personen worden geacht met de controle ingestemd te hebben als zij in een bedrijf werken met een bijzonder veiligheidsrisico dat opgenomen is in de lijst van het ministerie en als zij hiervan uitdrukkelijk in kennis werden gesteld
  • de controle mag uitsluitend bestaan uit een oppervlakkige betasting van de kleding van de persoon en de controle van de door hem voorgelegde goederen (handtas, handbagage) en zelfs het voertuig
  • de controle kan enkel betrekking hebben op gevaarlijk geachte goederen vanuit het oogpunt van de nationale veiligheid
  • de controle mag niet systematisch zijn, maar uitsluitend op basis van de gedragingen van de betrokkene of van materiŽle aanwijzingen (enkel in geval van een "gegrond vermoeden").
Voorstel van wetswijziging
Minister Dewael stelt voor de lijst van de goederen en ondernemingen die een bijzonder risico vormen voor de nationale veiligheid te schrappen. Daardoor zouden de werkgevers hun personeel op grote schaal zowel bij het betreden als het verlaten van de onderneming of werkplaats kunnen controleren, zonder een bijzondere reden te moeten opgeven, tenzij de bestrijding van diefstallen.

Standpunt van het ABVV
De wetswijziging van 7 mei 2004 kaderde in de strijd tegen het terrorisme en beoogde enkel de invoering van controles in de bedrijven die een bijzonder risico vertonen op het gebied van de nationale veiligheid.

Voor het ABVV kan het niet dat de werkgevers de werknemers zouden kunnen laten fouilleren zonder enige beperking (door schrapping van de lijst met goederen en ondernemingen), onder het mom van de nationale veiligheid en de strijd tegen het terrorisme.

Voor het ABVV moet het principe van de bescherming van de privacy gehandhaafd blijven (cfr. CAO 68 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten opzichte van de camerabewaking op de arbeidsplaats en CAO 81 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten opzichte van de controle op de elektronische on-linecommunicatiegegevens).

Het ABVV zal in deze zin een advies uitbrengen in de Nationale Arbeidsraad.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek