Raadpleging over sectoraal eisenbundel logistiek

Door: Marc Verboom | Op: 05/01/2005

Bij het opstellen van de sectorale eisenbundel wensen we je mening te kennen. Reageren kan via deze website.

Aan de bedienden van de sector logistiek ( PC 226 )

De onderhandelingen over het Interprofessioneel Akkoord zijn verdaagd tot 12 januari 2005. Dit is geen reden om al verder te denken ... De volgende stap zijn de sectorale onderhandelingen. Reden genoeg voor BBTK om je te raadplegen bij het opstellen van een sectoraal eisenbundel. Je mening is voor ons van belang. Neem even de tijd en laat je reacties/mening weten via mverboom@bbtk-abvv.be of via het Forum op deze website. Doe dit voor 17 januari 2005.

Koopkracht
Het vorige akkoord bezorgde de bedienden van het PC 226 (logistiek) een loonsverhoging van € 30. Daarbij kwamen nog de indexaties (2 maal 1,4% over 2003-2004) en de normale baremieke verhogingen. Ook vandaag willen wij de verhoging van de koopkracht vooraan in de eisenbundel plaatsen. Vindt u dit ook ?

Opleiding
Een vergelijkende studie liegt er niet om. België hangt in vergelijking met de naaste buurlanden aan het staartje voor wat betreft vormingen voor werknemers. Via opleidingen kunnen werknemers hun positie op de arbeidsmarkt verstevigen. De laatste sector CAO voorziet het recht op 3 dagen vorming over 2 jaar. Het gaat echter over een gemiddelde, dus geen individueel recht voor elke bediende. Voor ons gaat dit engagement niet ver genoeg. Wij willen een individueel recht op vorming voor elke bediende van de logistiek, met speciale aandacht voor oudere bedienden. Akkoord ?

Overloon voor bijzondere flexibele arbeidsregimes
In het vorige sectorale akkoord is voorzien dat dit vastgelegd dient te worden in een bedrijfsCAO. Wij moeten echter vaststellen dat dit in sommige bedrijven dode letter is gebleven gezien de onwil van de werkgever. In bedrijven zonder syndicale delegatie is er ten andere bijna nooit sprake van een toeslag. Wij stellen daarom voor dat het sectorakkoord een minimumtarief vastlegt dat dient toegepast in bedrijven zonder bedrijfsCAO of waar de bedrijfsCAO een lagere toeslag voorziet dan het sectoraal minimum. Ook een duidelijke tijdsregistratie zou de regel moeten worden. Ziet u dit ook zo ?

Stressbestrijding
Eén van de mogelijke oorzaken van stress dat in de resultaten van de enquête van verleden jaar naar voren geschoven wordt, is de job- en functieonzekerheid. Daarom zijn wij voorstander van een preventieve procedure bij een mogelijk ontslag van een bediende of een mogelijke mutatie naar een andere functie. Een dergelijke procedure dient in het sectorakkoord te worden bepaald en verplicht gevolgd te worden in de bedrijven op straffe van (financiële) sanctionering. Bedoeling is ontslagen en verplichte functiewijziging te vermijden. Wat denkt u ?

Tijdskrediet
De combinatie van werk en gezin blijft een groot struikelblok in onze maatschappij. Om aan deze noden tegemoet te komen, hebben wij in de sector het nodige weerwerk geleverd en voor de bedienden een uitbreiding van het recht van 1 tot 4 jaar bekomen. Bedienden vanaf 50 jaar, die hun arbeidsprestaties met 1/5de verminderen hebben recht op een aanvullende vergoeding van € 75 betaald door de werkgever. De bedienden van 55 jaar en ouder, die hun arbeidsprestaties met 1/2de verminderen, hebben recht op een aanvullende vergoeding van € 100 betaald door de werkgever. Verder worden de verschillende systemen voor oudere werknemers niet meegerekend voor de drempel van 5%.
Wij willen verder gaan en stellen volgende uitbreidingen van de voordelen voor :
  • recht maximaal uitbreiden tot 5 jaar;
  • vervangingsplicht invoeren, zeker voor systemen vanaf 50 en 55 jaar die ten definitieve titel worden gebruikt.
Heeft u nog andere voorstellen ?

Brugpensioen
In het vorige akkoord werd de mogelijkheid om op brugpensioen te gaan vanaf 58 jaar verlengd. Bij de overgang van het tijdskrediet naar brugpensioen gebeurt de berekening van de aanvullende vergoeding op basis van het voltijds loon. Wij gaan voor de verlenging van deze afspraken (de huidige loopt tot eind 2005).

Sectorale tweede pensioenpijler
Ongeveer de helft van de bedienden uit de sector zou al in het bedrijf in een aanvullend pensioenstelsel zitten. Een sectorale tweede pensioenpijler zou ook de bedienden uit de andere bedrijven (meestal KMO's) dit voordeel kunnen opleveren en terzelfdertijd de reeds bestaande bedrijfssystemen aanvullen voor de andere bedienden. Natuurlijk zal dit een kostenplaatje hebben en zal een keuze moeten worden gemaakt tav andere koopkrachtverbeteringen. Wat is uw mening ?

Fietsvergoeding
Om het probleem van de mobiliteit mee aan te pakken dachten wij aan een fietsvergoeding. Ook voor u ?

Heractualisering functieclassificatie
Hoewel de heractualisering van de sectorale functieclassificatie nog maar een jaar achter ons ligt, stellen wij vast dat er momenteel nieuwe functies ontstaan zijn die niet terug te vinden zijn in de sectorale functieclassificatie. Ook in uw bedrijf ?

Syndicale premie
Samen sterk is niet voor niets onze strijdkreet. Om nog meer mensen over de streep te krijgen willen wij in deze onderhandelingen het bedrag van de syndicale premie verhogen. Op dit ogenblik bedraagt de premie € 90 (betaalbaar vanaf 1 maart dit jaar).


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek