Reglementering adoptieverlof aangepast

Door: Marc Verboom | Op: 07/11/2004

De programmawet van 9 juli 2004 breidt het adoptieverlof uit

Adoptieverlof kon vroeger opgenomen worden in de vorm van klein verlet voor een periode van 10 dagen : 3 dagen ten laste van de werkgever en 7 dagen ten laste van het ziekenfonds.

De programmawet van 9 juli 2004 (BS van 15 juli 2004) breidt het recht op adoptieverlof uit. Het wordt bovendien niet meer beschouwd als een vorm van klein verlet maar als één van de wettelijke schorsingsgronden van de arbeidsovereenkomst.

Het adoptieverlof wordt toegekend aan de werknemer die een kind in zijn/haar gezin onthaalt in het kader van een adoptie met het oog op de zorg voor dit kind.

De duur bedraagt voortaan maximaal 6 weken (kind jonger dan 3 jaar op het moment dat het adoptieverlof ingaat) of 4 weken (kind ouder dan 3 jaar). Wanneer het kind getroffen is door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66% kan de maximumduur verdubbeld worden. De uitoefening van het adoptieverlof eindigt van zodra het kind de leeftijd van 8 jaar bereikt.

Het adoptieverlof moet binnen 2 maanden volgend op de inschrijving van het kind in het bevolkingsregister aangevraagd worden. De werknemer die het adoptieverlof wenst op te nemen moet zijn werkgever hiervan ten minste 1 maand op voorhand verwittigen (via een aangetekend schrijven of door een overhandiging van een brief voor ontvangst te laten ondertekenen door de werkgever). Uiterlijk op het moment dat het adoptieverlof ingaat moet de werknemer de nodige stavingsstukken aan de werkgever overhandigen.

Het adoptieverlof moet in een aaneengesloten periode genomen worden, in volledige weken en moet minstens 1 week bedragen.

De eerste 3 dagen van het adoptieverlof zijn ten laste van de werkgever. Het resterende gedeelte ten laste van het ziekenfonds (deze regeling moet nog door een KB bekrachtigd worden).

De nieuwe wetgeving is in werking getreden vanaf 25 juli 2004 in zoverre het adoptiekind na 25 juli 2004 in het bevolkingsregister werd ingeschreven als deel uitmakend van het gezin van de werknemer.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek