CAO opleidingen in APCB (PC 200)

Door: Marc Verboom | Op: 27/12/2018

Tijdelijke verlenging CAO opleidingen in 2019 

Vakbonden en werkgevers hebben geen nieuwe verbeterde CAO opleidingen, die zou rekening houden met de nieuwe bepalingen uit de wet Peeters (zie bericht dd. 8/11/2018), kunnen afsluiten voor de periode 2019 - 2020.

De CAO opleidingen 2018 werd dan maar verlengd voor het jaar 2019, mits aangepaste timing.

Bij de volgende sectorale onderhandelingen in 2019 zullen de gesprekken over het opleidingsrecht hernomen worden, waarbij rekening zal worden gehouden met het laatste verzoeningsvoorstel van de voorzitster van het PC 200.

De CAO voor het jaar 2019 voorziet in de volgende elementen:


1. principe = individueel recht op vorming

Elke bediende, met ten minste 1 jaar anciënniteit in de onderneming, heeft in de sector (PC 200) recht op 2 vormingsdagen tijdens de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019. Deeltijdse werknemers krijgen vormingsdagen in verhouding tot hun deeltijdse prestaties.

Het moet gaan om opleidingen die de professionele kwalificatie van de bedienden en kaderleden kunnen verhogen. Deze opleidingsdagen moeten in principe ingericht worden tijdens de normale arbeidsuren. Indien de opleiding (uitzonderlijk) toch plaatsvindt buiten de normale arbeidsuren moet je werkgever een gelijke compensatie in arbeidstijd voorzien. De (eventuele) verplaatsingskosten zijn ten laste van de werkgever.

Van dit individueel recht kan echter naargelang de situatie in je onderneming afgeweken worden (zie hieronder punt 3).


2. afdwingbaarheid recht op opleiding of omzetting in bijkomende verlofdagen

Als je werkgever geen of onvoldoende opleidingsdagen heeft aangeboden voor 1 juni 2019 kan je je recht doen gelden via een schriftelijke vraag te richten aan je werkgever en dit uiterlijk voor 1 september 2019. Doet je werkgever uiterlijk voor 1 oktober 2019 geen voldoende aanbod (aantal dagen, wanneer, welke opleidingen, ...) dan kan je je recht doen gelden met een keuze uit het CEVORA-aanbod aan opleidingen ofwel deze 2 dagen of het resterende gedeelte ervan laten omzetten in betaald verlof. Indien je je recht op opleiding wenst uit te oefenen bij gebrek aan een aanbod vanwege je werkgever kan je een keuze maken uit het opleidingsaanbod van CEVORA. CEVORA, het opleidingscentrum voor de bedienden van het APCB (PC 200), biedt een ruim pakket aan opleidingen aan op maat van de verschillende subsectoren en/of functies binnen de sector. Het volledige opleidingsaanbod vind je terug op de website van CEVORA, zijnde www.cevora.be .


3. verschillende afwijkende situaties

ondernemingen met syndicale delegatie én een bedrijfseigen opleidingsplan in 2018

In een bedrijfseigen opleidingsplan kunnen andere modaliteiten zijn vastgelegd waardoor afgeweken wordt van het individueel recht. Het totaal pakket aan opleidingsdagen (2 dagen x aantal bedienden in de onderneming) kan voorbehouden worden aan bepaalde bedienden of categorieën van bedienden.

Een bedrijfseigen opleidingsplan wordt in overleg tussen je werkgever en de syndicale afvaardiging opgesteld. Om geldig te zijn moet dit bedrijfseigen opleidingsplan tussen 1 januari en 30 april 2019 aangepast en herbevestigd worden door de werkgever, met instemming van de syndicale afvaardiging, en bij het sociaal fonds van de sector geregistreerd worden.

ondernemingen met syndicale delegatie én zonder bedrijfseigen opleidingsplan

In deze ondernemingen kan met de syndicale delegatie tussen 1 januari en 30 april 2019 een bedrijfseigen opleidingsplan worden overeengekomen. Om geldig te zijn moet dat plan de instemming krijgen van de meerderheid van de leden van de syndicale delegatie. Dit opleidingsplan kan de inhoud, het tijdstip, de doelgroep en alle andere regels vastleggen. Er kan dus afgeweken worden van het individueel recht op opleidingen. Het opleidingsplan moet tussen 1 januari en 31 mei geregistreerd worden bij hert Sociaal Fonds van de sector.

ondernemingen met syndicale delegatie toegetreden tot suppletief plan

In de ondernemingen die in 2018 zijn toegetreden tot het suppletief opleidingsplan van CEVORA (*) wordt het suppletief plan automatisch verlengd voor het jaar 2019.

Ondernemingen die in 2018 niet zijn toegetreden tot het suppletief opleidingsplan kunnen tot uiterlijk 31 mei 2019 toetreden tot het suppletief plan.

De syndicale afvaardiging moet in kennis gesteld worden van dit suppletief plan.
 
In deze bedrijven kan niet afgeweken worden van het individueel recht op vorming. M.a.w. je hebt altijd recht op 2 opleidingsdagen in 2019.

ondernemingen zonder syndicale delegatie én met toetreding tot suppletief plan

De onderneming kan tussen 1 januari en 31 mei toetreden zijn tot het suppletief opleidingsplan van CEVORA (*). In dit geval kan 50% van het aantal opleidingsdagen worden overgedragen aan een andere bediende. M.a.w. je hebt altijd recht op minstens 1 opleidingsdagen in 2019. Het suppletief plan moet uitgehangen worden in de onderneming.

ondernemingen zonder syndicale delegatie én zonder vormingsakkoord

Treedt de werkgever niet toe tot het suppletief vormingsplan van CEVORA (*) dan moet het recht op 2 opleidingsdagen in 2019 onverkort worden toegepast.(*) het suppletief opleidingsplan van CEVORA is een type-opleidingsplan opgemaakt door CEVORA« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek