Niet-recurrente resulaatsgebonden bonus (CAO 90)

Door: Marc Verboom | Op: 26/12/2018

Maximaal bedrag voor 2019

Sinds 1 januari 2008 bestaat het stelsel van de "niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen", een moeilijke benaming voor voordelen (bonus) bovenop het loon, die niet periodiek terugkeren en als het bedrijf bepaalde vooraf duidelijk omschreven en objectief meetbare resultaten behaalt. Het gaat om een collectief toe te kennen voordeel voor alle werknemers of een bepaalde groep van werknemers in het bedrijf.

De bonusregeling is vast te leggen (te behalen objectieven, referentieperiode, wijze van berekening van de bonus, betrokken werknemers, ...) in een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) of een bedrijfsplan.

Het maximum bedrag van deze bonus wordt jaarlijks geïndexeerd. Voor 2019 bedraagt het maximum bedrag 3.383 euro per werknemer (tegenover 3.313 euro in 2018).

Op het bedrag van de bonus wordt in hoofde van de werknemer een solidariteitsbijdrage van 13,07% ingehouden. Het maximale bedrag dat voor de werknemer vrijgesteld is van belastingen bedraagt 2.941 euro (3.383 - 13,07%).

De werkgeversbijdrage bedraagt 33%.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek