Eindejaarspremie in het APCB (PC 200)

Door: Marc Verboom | Op: 04/12/2018

Wie heeft recht op een eindejaarspremie en hoeveel bedraagt die?

Er bestaat geen wettelijke basis die de betaling van een eindejaarspremie oplegt. In de meeste sectoren wordt de betaling van de eindejaarspremie geregeld door een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst (CAO). Bijgevolg zijn de toekenningsvoorwaarden, de berekeningswijze en het tijdstip van betaling verschillend van sector tot sector. De volgende regels zijn van toepassing op de bedienden tewerkgesteld in de ondernemingen van het Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden (PC 200).

1. Wie betaalt en wanneer?

De eindejaarspremie moet (behoudens afwijkende bepalingen op ondernemingsvlak) door de werkgever in de maand december betaald worden.

2. Wie heeft er recht op?

Om recht te hebben op de (volledige) eindejaarspremie moet je in dienst zijn op het ogenblik van de uitbetaling van de premie (= december).

Je hebt evenwel recht op een pro rata eindejaarspremie (1/12 per volledig gewerkte maand) indien je:
  • in dienst bent getreden in de loop van het jaar en ten minste 6 maanden anciënniteit hebt op het ogenblik van de betaling;
  • een contract voor bepaalde duur of een duidelijk omschreven werk van ten minste 6 maanden hebt;
  • ontslagen wordt in de loop van het jaar (tenzij ontslag om dringende reden) en ten minste 6 maanden anciënniteit hebt in de onderneming op het ogenblik van het einde van de arbeidsovereenkomst;
  • zelf ontslag neemt, op voorwaarde dat je ten minste 5 jaar anciënniteit hebt in de onderneming;
  • contract beëindigd is wegens definitieve medische overmacht, mits ten minste 6 maanden anciënniteit in de onderneming.

3. Hoeveel bedraagt de eindejaarspremie?

Het bruto bedrag van de eindejaarspremie is gelijk aan het bedrag van het bruto maandloon. Het bedrag mag herleid worden i.f.v. een aantal afwezigheden tijdens het jaar, maar niet omwille van jaarlijkse vakantie, wettelijke feestdagen, klein verlet, vaderschapsverlof, betaald educatief verlof, syndicaal verlof, arbeidsongeval, beroepsziekte, bevallingsrust en de eerste 60 dagen afwezigheid t.g.v. ziekte of ongeval.

Op het bruto bedrag van de eindejaarspremie wordt RSZ (13,07%) en bedrijfsvoorheffing ingehouden. Je houdt echter van de eindejaarspremie netto iets minder over dan van je gewone bruto maandloon omdat de bedrijfsvoorheffing op een eindejaarspremie hoger ligt dan op je normale loon.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek