Eindejaarspremie

Door: Marc Verboom | Op: 29/11/2018

Heel wat bedienden krijgen op het einde van het jaar een extraatje in de vorm van een eindejaarspremie of dertiende maand. Wie heeft er recht op en over welk bedrag gaat het?

Er bestaat geen wettelijke basis die een eindejaarspremie oplegt. De betaling ervan wordt daarentegen bepaald door:
  • een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO);
  • de individuele arbeidsovereenkomst;
  • het arbeidsreglement;
  • het gebruik.

In de meeste sectoren (paritaire comités) is er een CAO die de betaling van een eindejaarspremie oplegt en de modaliteiten ervan vastlegt. De toekenningsvoorwaarden, de berekeningswijze en het tijdstip van betaling verschillen daarom van sector tot sector.

Indien er geen sectorakkoord bestaat kan het recht op een eindejaarspremie vastgelegd zijn in een ondernemingsCAO, de individuele arbeidsovereenkomst, het arbeidsreglement of volgens het gebruik in de onderneming. In dit laatste geval moeten 3 voorwaarden vervuld zijn: het voordeel moet bestendig, vast en algemeen zijn.

1. Wie betaalt en wanneer?

De eindejaarspremie moet in de meeste sectoren in december rechtstreeks door de werkgever worden betaald.

In sommige sectoren wordt de eindejaarspremie betaald via een sectoraal sociaal fonds voor bestaanszekerheid dat gespijsd wordt met bijdragen van de werkgevers van de sector (bv. in PC 322 - uitzendkantoren en PC 314 - kappersbedrijven en schoonheidszorgen). In deze sectoren ontvangt de werknemer een tewerkstellingsattest van het sociaal fonds. Via de vakbond wordt deze eindejaarspremie uitbetaald.

2.Wie heeft recht?

De toekenningsvoorwaarden zijn sectoraal vastgelegd in functie van:
  • de anciënniteit in de onderneming (in vele gevallen ten minste 6 maanden);
  • in dienst zijn op het ogenblik van de uitbetaling;
  • pro rata in geval van in dienst treding of ontslag in de loop van het jaar;
  • de effectief gewerkte dagen tijdens het jaar (vakantie, ziekte, bevallingsrust, .... kunnen evenwel gelijkgesteld zijn met arbeidsdagen);
  • het arbeidsregime (pro rata voor deeltijdse werknemers).

3. Hoeveel bedraagt de eindejaarspremie?

Het bedrag van de eindejaarspremie kan een vast bedrag of een zogenaamde dertiende maand zijn. Het bruto bedrag van de eindejaarspremie is in dit geval gelijk aan het bedrag van het bruto maandloon (van de maand december). Deze regel is van toepassing in de meerderheid van de sectoren.

In bepaalde sectoren is het bedrag van de eindejaarspremie een percentage van het jaarloon. Dit is onder meer het geval in de reeds genoemde sectoren van de uitzendkantoren (PC 322) en de kappersbedrijven en schoonheidszorgen (PC 314).

In elk geval wordt het resultaat geproratiseerd in functie van de effectieve prestaties en de (eventueel) gelijkgestelde periodes (zie punt 2).

Er dient opgemerkt dat ook het variabel loon (overloon, premies, commissieloon, ...) in aanmerking moet genomen worden voor de berekening van de eindejaarspremie. Hiervoor wordt het gemiddelde van het variabel loon over de voorgaande 12 maanden genomen.

4. Hoeveel houd je netto over?

Op het bruto bedrag van de eindejaarspremie wordt RSZ en bedrijfsvoorheffing ingehouden. De RSZ bijdrage voor bedienden bedraagt 13,07%. De eindejaarspremie is onderhevig aan een speciaal tarief van bedrijfsvoorheffing (de hoogste barema's van de exceptionele voorheffing) en dit op het bruto belastbaar jaarinkomen (= belastbaar loon x 12). Hierdoor houd je netto minder over van de bruto eindejaarspremie dan van hetzelfde bedrag aan maandelijks bruto loon.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek