Computeruitrusting voor privégebruik

Door: Marc Verboom | Op: 27/05/2003

De regering wenst de aankoop of het gebruik van informaticamateriaal voor privégebruik via fiscale maatregelen te stimuleren

De programmawet van 24 december 2002 en het uitvoeringsbesluit van 25 maart 2003 voorziet in een belastingvrijstelling op de werkgeverstussenkomst bij de aanschaf van computermateriaal.

In dit kader dient men 2 situaties te onderscheiden:

1. Tegemoetkoming van de werkgever in de aankoopprijs van computermateriaal

De tussenkomst van de werkgever is onder de volgende voorwaarden en binnen de volgende grenzen belastingvrij:
  • het werkgeversaanbod moet beschreven worden in een "PC-privé-plan";
  • de voorwaarden moeten voor alle werknemers dezelfde zijn;
  • het plan moet een nauwkeurige beschrijving omvatten van het betrokken materiaal (PC, randapparatuur, printer, softwarepakketten, internetaansluiting);
  • de opgave van de werkgeverstussenkomst in iedere component afzonderlijk;
  • de werknemer moet de keuze hebben tussen het geheel of een gedeelte van het beschreven materiaal;
  • de tussenkomst geldt enkel voor de aankoop van materiaal in nieuwe staat (waardoor de verkoop van tweedehandsmateriaal uitgesloten wordt);
  • de werknemer moet een kopij van het aankoopbewijs afleveren;
  • dezelfde component kan pas na 3 jaar nogmaals aangekocht worden binnen het kader van een PC-privé-plan;
  • de tussenkomst van de werkgever is beperkt tot 60% van de aankoopprijs (exclusief BTW) van het materiaal en mag in geen geval meer dan € 1.500 bedragen.
In hoofde van de werkgever vormt de bijdrage in de aankoop van het computermateriaal een aftrekbare beroepskost.

Op het bedrag van de werkgeverstussenkomst is geen sociale bijdrage verschuldigd.

2. Terbeschikkingstelling en gebruik voor privé-doeleinden van een PC of een internetaansluiting door de werkgever

Volgens het fiscaal recht is een PC die de werknemer krijgt voor privé-gebruik een belastbaar voordeel van alle aard. Het probleem was tot nu toe het schatten van dat voordeel.

Om aan die rechtsonzekerheid een einde te stellen, werd het forfaitair jaarbedrag van dit voordeel bepaald op € 180 voor het privé-gebruik van een PC van de werkgever en € 60 voor het privé-gebruik van een internetaansluiting of -abonnement.

Dit voordeel van alle aard wordt bij het belastbaar inkomen gevoegd en bijgevolg belast tegen de hoogste aanslagvoet.

Het kabinet van Financiën heeft laten weten dat het de werkgever is die de fiscus moet inlichten over het feit dat de werknemer een dergelijk voordeel van alle aard heeft. Hetgeen dus betekent dat de werknemer niet op dit voordeel van alle aard belast zal worden als de werkgever vindt dat de PC enkel voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt. Tenzij de fiscale administratie deze bewering betwist!!!


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek