Naar een vermindering van opeenvolgende dagcontracten

Door: Marc Verboom | Op: 12/10/2018

Geen toestanden meer zoals bij DHL Aviation

Naar aanleiding van een voornamelijk met undercoverbeelden gemaakte reportage over het misbruik van opeenvolgende dagcontracten uitzendarbeid bij DHL Aviation werden onder impuls van het ABVV onderhandelingen aangevat binnen de Nationale Arbeidsraad (NAR) ter evaluatie van cao 108 die handelt over het gebruik van uitzendkrachten. Deze gesprekken leidden binnen de NAR op 24 juli 2018 tot een aanpassing van deze overeenkomst (zogenaamde CAO 108bis).

Tijdens de besprekingen werd het probleem van de opeenvolgende dagcontracten door de werkgevers onderkend en volmondig toegegeven. Ongeveer één derde van alle uitzendcontracten en 45% van alle uitzendkrachten in 2017 waren opeenvolgende dagcontracten. Werkgevers (met name Federgon, de werkgeversfederatie van de uitzendsector) en vakbonden hebben zich dan ook geëngageerd om te komen tot een vermindering van het aandeel opeenvolgende dagcontracten (studenten uitgesloten) met 20%, gespreid over 2 jaar (2018 en 2019). Het gebruik van opeenvolgende dagcontracten moet om economische redenen een uitzondering zijn en geen businessmodel op zich. Indien begin 2020 zou blijken dat deze doelstelling niet zou gehaald zijn, engageren werkgevers en vakbonden zich om dwingender maatregelen af te spreken.

De nieuwe bepalingen van dit akkoord treden in werking vanaf 1 oktober 2018 en houden een verbetering in op het vlak van informatie en controle en de mogelijke toepassing van dagcontracten beter te omschrijven.

Voorwaarden voor het gebruik van opeenvolgende dagcontracten

Voortaan moet "de nood aan flexibiliteit door de gebruiker bewezen worden voor zover en in de mate dat het werkvolume bij de gebruiker afhankelijk is van externe factoren of het werkvolume sterk fluctueert of gekoppeld is aan de aard van de opdracht".
 

Algemene informatie vanuit RSZ

Elk trimester zal de RSZ gegevens overmaken aan de leden van de NAR. Het gaat meer bepaald over:
  • aantal afgesloten uitzendcontracten;
  • aantal dagcontracten
  • aantal opeenvolgende dagcontracten
  • aantal opeenvolgende dagcontracten bij dezelfde werkgever;
  • het aantal uitzendkrachten;
  • het aantal uitzendkrachten met opeenvolgende dagcontracten.
 
Hetgeen moet toelaten nauwgezet de evolutie te volgen en desnoods in te grijpen.


Informatieverstrekking aan de ondernemingsraad

De ondernemingsraad, of bij ontstentenis de vakbondsafvaardiging, moet elk semester (halfjaarlijks) door de werkgever/gebruiker geïnformeerd worden over het gebruik van opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid:
  • het aantal opeenvolgende dagcontracten in voorgaand semester;
  • het aantal uitzendkrachten tewerkgesteld met een opeenvolgend dagcontract in voorgaand semester.

De werkgever moet bewijzen dat het gebruik van opeenvolgende dagcontraten in verhouding staat met de bewezen nood aan flexibiliteit. Dit bewijs moet statistisch onderbouwd zijn en aantonen dat de werkgever alternatieven heeft onderzocht.

De ondernemingsraad, of bij ontstentenis de vakbondsafvaardiging, wordt jaarlijks geraadpleegd over het gebruik van opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid en de motivatie om blijvend gebruik te maken van opeenvolgende dagcontracten. Deze raadpleging dient samen te vallen met één van de halfjaarlijkse informatiemomenten.

Uitzonderlijk zal begin 2019 de eerste informatieverstrekking handelen over het vierde kwartaal van 2018 (slechts 3 maanden). Aan het begin van het tweede semester van 2019 zal voor het eerst de informatie over 6 maanden moet gegeven worden.


Rol van de inspectiediensten

De inspectiediensten van het Toezicht Sociale Wetten van de FOD WASO worden verondersteld te controleren of de werkgever de verplichte informatie verstrekt en de organisatie van de jaarlijkse bespreking met de werknemersvertegenwoordigers. Zij kunnen bij niet naleving bepaalde sancties opleggen.

 


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek