Ecocheques in de sector APCB (PC 200)

Door: Marc Verboom | Op: 08/06/2018

In juni af te leveren

In de sector van het Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden (APCB of PC 200) is de koopkrachtverhoging zoals voorzien in het Interprofessioneel Akkoord 2009 - 2010 vastgelegd in de sectorale overeenkomst van 16 juli 2009 en voor onbepaalde duur verlengd door de sectorale overeenkomst van 9 juni 2016. De koopkrachtverhoging van (in principe) 250 euro netto is verworven voor onbepaalde duur en moet in principe jaarlijks betaald worden onder de vorm van ecocheques in de maand juni.

Op bedrijfsvlak kan hiervan afgeweken worden door een gelijkwaardig voordeel te voorzien (zie verder omzetting in gelijkwaardig voordeel).

1. Welk bedrag aan ecocheques?

Iemand die voltijds én gedurende de volledige referteperiode gewerkt heeft, heeft in juni 2018 recht op 250 euro ecocheques. De referteperiode is de periode van 12 maanden voorafgaand aan de maand waarin de ecocheques moeten betaald worden: dus van 1 juni 2017 tot 31 mei 2018.

Voor een voltijdse bedienden die niet gedurende de volledige referteperiode heeft gewerkt (later in dienst, vroeger uit dienst, schorsing van de arbeidsovereenkomst, ...) kan het bedrag van 250 euro herleid worden in verhouding tot de gepresteerde periode. In ieder geval zijn de periodes gedekt door loon, vakantiegeld, het gewaarborgd loon bij ziekte en de periode van moederschapsverlof gelijkgestelde periodes die niet in mindering kunnen worden gebracht.

De bedienden die tijdens de referteperiode deeltijds is tewerkgesteld heeft recht op:
  • 250 euro indien de wekelijkse arbeidsduur 4/5 of meer van de voltijdse arbeidsduur bedraagt;
  • 200 euro indien de wekelijkse arbeidsduur tussen 3/5 en 4/5 van de voltijdse arbeidsduur ligt;
  • 150 euro indien de wekelijkse arbeidsduur tussen 1/2 en 3/5 van de voltijdse arbeidsduur ligt;
  • 100 euro indien de wekelijkse arbeidsduur minder dan 1/2 van de voltijdse arbeidsduur bedraagt.

Ook deze bedragen kunnen nog herleid worden in functie van de reëel gepresteerde periode tijdens de referteperiode.

Bij een uitdiensttreding tijdens de referteperiode moet de werkgever op de eindafrekening de bediende informeren over het nog verschuldigde bedrag aan ecocheques. Voor een voltijdse bediende die uit dienst trad op 30 november 2017 zou op de eindafrekening moeten vermeld staan dat hij/zij nog recht heeft op 125 euro (= 6 maanden tewerkstelling tijdens de referteperiode), te betalen/af te leveren in juni 2018.

2. (Para)fiscale aspecten

De ecocheques zijn vrijgesteld van sociale bijdragen en belastingen. Deze vrijstelling is enkel van toepassing indien:
  • de nominale waarde van de ecocheque maximaal 10 euro bedraagt;
  • op de ecocheque de vermelding staat dat de geldigheid beperkt is tot 24 maanden vanaf de datum van uitreiking;
  • de ecocheque uitsluitend kan gebruikt worden voor het aanschaffen van ecologische producten en diensten;
  • het totale bedrag van de ecocheques op jaarbasis en per werknemer niet hoger ligt dan 250 euro.

3. Omzetting in gelijkwaardig voordeel

De omzetting van deze koopkrachtverhoging onder de vorm van ecocheques in een gelijkwaardig voordeel, voorzien in de hoger genoemde sectorale CAO's, moet via een schriftelijk akkoord met de vakbondsafvaardiging (CAO). Indien deze omzetting niet gebeurde is de sectorale regeling met ecocheques (zoals hierboven uiteengezet) automatisch van toepassing. Aangezien de ecocheques een recurrent voordeel is blijft ook de omzetting in een gelijkwaardig voordeel bestaan.


 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek