Ontwerpakkoord bereikt in ANPCB (PC 218)

Door: Marc Verboom | Op: 18/04/2003

Het nieuwe akkoord voor de periode 2003-2004 voorziet naast een koopkrachtverhoging in de verlenging van de bestaande regelingen rond tijdskrediet, brugpensioen en opleiding. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de tewerkstellingskansen van jongeren.

Tijdens de onderhandelingen stuurden de werkgevers bij monde van het VBO aan op het afbouwen van de verworven rechten uit het verleden. Het nieuwe sectorale akkoord is dan ook in de eerste plaats een defensief akkoord waarin de in het verleden verworven rechten inzake tijdskrediet, brugpensioen, recht op vorming en loonindexering gevrijwaard worden. Het akkoord voorziet eveneens in een kleine loonsverhoging en in maatregelen om de tewerkstellingskansen van jongeren te verhogen.

KOOPKRACHT
De baremalonen en de effectieve lonen worden op 1 januari 2004 verhoogd met € 22 bruto per maand.

De clausule, die toelaat om deze loonsverhoging eventueel om te zetten in een gelijkwaardig voordeel, wordt nauwkeuriger omschreven. Dit moet iedere bediende toelaten te becijferen dat hij/zij op het einde van de CAO periode effectief een gelijkwaardig en blijvend voordeel ter waarde van € 22 heeft ontvangen.

OPLEIDINGEN
De bestaande bepalingen inzake het recht op opleiding blijven behouden. Dit betekent dat iedere voltijds tewerkgestelde bediende in de periode 2004 - 2005 recht heeft op 4 opleidingsdagen (pro rata voor deeltijdsen). Bij niet naleving blijft het sanctiemechanisme bestaan. Hierdoor kan de bediende de niet verkregen opleidingsdagen zelf invullen met opleidingen die door CEVORA, het vormingsinstituut van de sector, worden aangeboden of kan ze omzetten in bijkomende vakantiedagen.

Bijkomend opent deze overeenkomst het recht op het volgen van beroepsopleiding buiten de werkuren à rato van 1 dag per bediende. De opleiding moet door CEVORA worden gegeven. De bediende ontvangt van CEVORA € 40 per opleidingsdag als forfaitaire tussenkomst in de verplaatsing- en opleidingskosten.

TIJDSKREDIET
De bedienden van minstens 55 jaar hebben onbeperkt recht op een vermindering van de arbeidsprestaties met 1/5. Zij worden niet aangerekend op de 5% drempel voor het bepalen van het aantal werknemers die in de onderneming kunnen gebruik maken van het tijdskrediet.

De bedienden van minstens 55 jaar, die hun arbeidsprestaties met 1/5 verminderen, hebben recht op een aanvullende maandelijkse premie van € 55.

De duur van het tijdskrediet (volledige onderbreking en halftijdse vermindering van de arbeisprestaties) blijft behouden tot maximaal 2 jaar over de hele beroepsloopbaan.

BRUGPENSIOEN
De leeftijdsgrens voor het brugpensioen wordt behouden op 58 jaar.

TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN
Jongeren die een opleiding volgen die kan leiden tot een job in één van de knelpuntberoepen (= functies waarvoor een tekort op de arbeidsmarkt bestaat zoals bijvoorbeeld boekhouder, directiesecretaresse, technisch verantwoordelijke, ...) krijgen financiële steun vanuit het Sociaal Fonds van de sector.

De werkgevers die jongeren aanwerven in het kader van een startbaanovereenkomst krijgen een aanvullende financiële aanmoediging via het Sociaal Fonds van de sector.

De werkgevers die jongeren aanwerven met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur na de afloop van de startbaanovereenkomst ontvangen een éénmalige premie van € 1.000.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek