Sectorakkoord getekend in de logistiek (PC 226)

Door: Marc Verboom | Op: 17/04/2003

Vakbonden en werkgevers hebben een nieuw sectoraal akkoord bereikt voor de periode 2003 - 2004

Het nieuwe sectoraal akkoord voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en aanverwante bedrijfstakken (PC 226) omvat volgende punten:

KOOPKRACHT
De weddenschalen en werkelijke lonen worden op 1 augustus 2004 verhoogd met Ä 30 bruto per maand voor de voltijds tewerkgestelde bedienden (pro rata voor de deeltijdsen).

In tegenstelling tot wat de werkgevers voorstelden geldt de loonsverhoging ook voor de reŽle lonen en wordt er niet aan het indexmechanisme geraakt.


TIJDSKREDIET
De maximale duur van het tijdskrediet (volledige onderbreking en vermindering tot halftijdse arbeidsprestaties) wordt van 3 op 4 jaar gebracht voor de bedienden jonger dan 50 jaar en voor de bedienden ouder dan 50 jaar die niet in aanmerking komen voor de specifieke regeling voor de bedienden van ten minste 50 jaar.

De drempel van 5% wordt behouden, maar bestaande afwijkingen hierop (hoger %) blijven van kracht. Van deze drempel kan in de toekomst op ondernemingsvlak enkel afgeweken worden bij fusie en/of herstructurering.

Bij de berekening van de 5% drempel wordt geen rekening gehouden met de bedienden van 50 jaar en ouder die gebruik maken van de 1/5 vermindering van de arbeidsprestaties en met de bedienden van 55 jaar en ouder die gebruik maken van het halftijds tijdskrediet.

Voltijds tewerkgestelde bedienden van ten minste 50 jaar, die hun arbeidsprestaties met 1/5 verminderen, hebben recht op een aanvullende premie van Ä 75 bruto per maand ten laste van het Sociaal Fonds van de sector.

Voltijds tewerkgestelde bedienden (en daarmee gelijkgestelden) van ten minste 55 jaar, die hun arbeidsprestaties met de helft verminderen, hebben recht op een aanvullende premie van Ä 100 bruto per maand ten laste van het Sociaal Fonds van de sector.

Bij de overgang van tijdskrediet naar brugpensioen wordt de aanvullende uitkering brugpensioen ten laste van de werkgever steeds berekend op het voltijds loon.

Bovenstaande maatregelen maken dus voortaan - voor diegenen die het wensen - een soepele overgang vanaf 50 jaar naar het voltijds brugpensioen mogelijk:
  • vanaf 50 jaar 4/5de werken (met 4/5de van huidig voltijds bruto loon + Ä 179 RVA vergoeding + Ä 75 Sociaal Fonds);
  • vanaf 55 jaar halftijds werken (met helft huidig voltijds bruto loon + Ä 385 RVA vergoeding + Ä 100 Sociaal Fonds);
  • vanaf 58 jaar voltijds brugpensioen.

Indien de verschillende mogelijkheden tot tijdskrediet invloed zouden hebben op de verhoging van de werkdruk zullen de werkgevers organisatorische maatregelen dienen te nemen om hieraan te verhelpen.


BRUGPENSIOEN
De leeftijdsgrens voor het brugpensioen wordt voor de periode 2003 - 2005 behouden op 58 jaar.
Het halftijds brugpensioen blijft mogelijk vanaf 55 jaar.


PERMANENTE VORMING
Over een periode van 2 jaar worden er gemiddeld 3 dagen per bediende toegekend voor vorming en opleiding.


ANCIENNITEITSVAKANTIE
De anciŽnniteitsvakantie wordt als volgt uitgebreid:
5 tot 10 jaar anciŽnniteit : 1 dag
10 tot 15 jaar anciŽnniteit : 2 dagen
15 tot 20 jaar anciŽnniteit : 3 dagen
20 tot 25 jaar anciŽnniteit : 4 dagen
25 tot 30 jaar anciŽnniteit : 5 dagen (i.p.v. 4 dagen)
30 tot 35 jaar anciŽnniteit : 6 dagen (i.p.v. 5 dagen)
meer dan 35 jaar anciŽnniteit : 7 dagen (i.p.v. 6 dagen).


TOESLAGEN VOOR ONREGELMATIGE PRESTATIES
De bestaande tekst aangaande het betalen van een toeslag voor prestaties in het kader van ploegenwerk, nachtarbeid, weekendwerk en feestdagen wordt verduidelijkt. De ondernemingen worden verplicht deze prestaties te vergoeden met een bijzondere toeslag waarvan de hoogte wordt vastgelegd op het vlak van de onderneming. Reeds bestaande regelingen blijven behouden. De toeslag voor het werken op een feestdag of een vervangingsdag ervan wordt behouden voor de bedienden die er reeds recht op hadden.


ONTSLAGBEGELEIDING
De bestaande ontslagbegeleiding blijft behouden. Er wordt echter aan toegevoegd dat de bedienden die er van gebruik maken tijdens deze periode beroep kunnen doen op het gratis opleidingsaanbod van Logos, het sectoraal opleidingscentrum van de sector.


TWEEDE PENSIOENPIJLER
Voor eind 2004 zullen de mogelijkheden onderzocht worden om over te gaan tot een sectoraal systeem van extra-legaal pesnioen.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek