Waarvoor staat BBTK Mechelen?

De voornaamste opdracht van de BBTK is de belangenverdediging van de bedienden en kaderleden.

De vakbond: oubollig, voorbijgestreefd of overbodig?

Sommigen vinden allicht van wel.

Een greep uit onze dagdagelijkse praktijk. Oordeel daarna zelf.

 • BBTK afgevaardigden actief in de ondernemingen en instellingen ...

  Luc is 42 jaar en werkt reeds 9 jaar voor dezelfde werkgever als dispatcher in de transportsector. Bij de invoering van een nieuwe functieclassificatie voelt hij zich benadeeld door zijn werkgever die hem inschaalt in klasse 4 met het daarbij horend brutoloon van € 1.830. Hij spreekt de BBTK afgevaardigde op zijn werk hierover aan. Deze trekt goed gedocumenteerd naar de personeelsdirecteur en wijst hem er op dat alle bedienden volgens de opgelegde regels moeten ingeschaald worden en op een correcte manier moeten verloond worden. Dit leidt voor bijna een derde van de bedienden tot de herziening van de toegewezen klasse. Luc krijgt klasse 6 toegewezen, hetgeen correspondeert met € 2.045 bruto per maand.

  Mia is als kassiersteer tewerkgesteld in een grootwarenhuis. Sedert enkele weken heeft ze tijdens het werk last van pijnlijke schouders en bovenarmen. Tijdens gesprekken op de koffiepauze blijkt dat meerdere collega's dezelfde klachten hebben. De BBTK afgevaardigden plaatsen dit punt op de agenda van de maandelijkse vergadering van het Comité voor Preventie en Bescherming. De arbeidsgeneesheer krijgt de opdracht dit verder te onderzoeken. Hieruit blijkt dat de opstelling van de kassa's ergonomisch niet verantwoord is. Op basis van deze vaststellingen wordt de werkgever verplicht nieuwe kassa's te installeren.

  Ten gevolge van de ochtendspits hebben de bedienden in een groot farmaceutisch bedrijf het alsmaar moeilijker om 's morgens tijdig op hun werk te komen. Het probleem wordt besproken op de Ondernemingsraad. Als resultaat wordt een systeem van glijdende werkuren uitgewerkt. Voortaan kan iedereen naar keuze zijn dagtaak aanvangen tussen 8 en 9u30. Geen stress meer bij onverwachte files, men kan de kinderen naar school brengen, men kan een kleine omweg maken om de carpoolen met een collega, ...


  De BBTK heeft in de regio Mechelen in meer dan 100 kleine en grote ondernemingen uit diverse sectoren afgevaardigden in de Ondernemingsraad en het Comité voor Preventie en Bescherming of Vakbondsafgevaardigden. Ze zijn er om naar de bedienden en kaderleden te luisteren, geven informatie over je rechten en de sociale wetgeving, waken er over dat de werkgever de arbeidswetgeving respecteert en vertegenwoordigen je tegenover de werkgever bij een individueel of collectief geschil.

 • ... met de ondersteuning van de vakbondssecretarissen.

  Samen met de vakbondssecretarissen onderhandelen de BBTK afgevaardigden regelmatig met de werkgever over de best mogelijke arbeidsvoorwaarden voor de bedienden en kaderleden en pakken zij collectieve problemen aan. Elk van de 3 secretarissen legt zich toe op bepaalde sectoren en bedrijven die hieronder ressorteren (zie Contact).

  Elke 2 jaar onderhandelt de BBTK in een metaalbedrijf. De laatste keer lag de nadruk vooral op kwalitatieve eisen. De werkgever werd overtuigd van het belang van permanente opleiding en vorming voor de bedienden. De bedrijfsovereenkomst legt vast dat elke bediende recht heeft op ten minste 3 opleidingsdagen per jaar betaald door de werkgever.

  Als de directie van een groot telecommunicatiebedrijf het ontslag van 150 bedienden en kaderleden aankondigt, volgen onderhandelingen met de vakbonden. Het aantal ontslagen wordt teruggedrongen tot 110. De ontslagen bedienden en kaderleden krijgen niet alleen een hogere ontslagvergoeding dan wettelijk voorzien, maar bovendien een professionele begeleiding bij het zoeken naar een nieuwe gepaste job betaald door de werkgever (= outplacement) en kunnen sommige oudere werknemers met brugpensioen of hun arbeidsprestaties tot halftijds verminderen in het kader van het tijdskrediet mits een bijkomende financiële vergoeding ten laste van de werkgever.


 • Een vertegenwoordiging op sectoraal en internationaal vlak ...

  Heel wat problemen overstijgen de context van de onderneming zodat de oplossing op een ander niveau moet worden gezocht. Om de 2 jaar onderhandelen we per sector (of paritair comité) met de vertegenwoordigers van de werkgevers over nieuwe loon- en arbeidsvoorwaarden voor alle bedienden uit een sector.
  In een tijdperk van grote multinationale ondernemingen en globalisering stopt de sociale strijd niet aan de landsgrenzen. Het uitstippelen van een gemeenschappelijke syndicale aanpak op Europees en internationaal vlak - één van onze grootste uitdagingen voor de toekomst - werpt de eerste resultaten af.

  Wie kent het begrip "Witte Woede" niet? Een maandenlange volgehouden strijd resulteerde enkele jaren geleden in een forse verhoging van de lonen. Tijdens de laatste sectorale onderhandelingen lag de nadruk op het kwalitaitieve vlak. De opvoeders eisten een oplossing voor het probleem van de fysieke, emotionele en psychische belasting eigen aan hun beroep. De tweede golf van de "Witte Woede" leidde tot een overeenkomst die de opvoeders de kans biedt vanaf 45 jaar hun arbeidprestaties te verminderen met behoud van loon (vanaf 45 jaar 2 uur, vanaf 50 jaar 4 uur en vanaf 55 jaar 6 uur) en voor de opvoeders vanaf 35 jaar werd het aantal verlofdagen gevoelig verhoogd.

  De BBTK bracht de klachten over stress en verhoogde werkdruk van de bedienden in de sector logistiek (transport, opslag en distributie van goederen) op de onderhandelingstafel. Een onafhankelijk onderzoeksinstituut kreeg de opdracht om een methodiek op te stellen om de stress, werkdruk en andere kwalitatieve aspecten van de arbeid in kaart te brengen. Op basis van objectieve gegevens zal de problematiek nu op het vlak van de ondernemingen kunnen worden aangepakt.


 • ... en ten aanzien van de regering.

  De sociale partners (vakbonden en werkgevers) bepalen voor een groot stuk zelf, via het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten, het sociaal recht. Maar daarnaast grijpt ook het parlement en de regering in via wetgevend werk. Elk wetgevend initiatief wordt van in het begin op de voet gevolgd, daar waar mogelijk bijgestuurd ... of gecounterd. Enkele concrete voorbeelden zijn:
  • petitieactie ter verbetering aan de wet op de aanvullende pensioenen;
  • betoging voor de verhoging van de sociale uitkeringen en de minimumlonen;
  • acties tegen de afbraak van het bediendenstatuut;
  • manifestatie voor het behoud van de automatische indexering van de lonen;
  • ...

 • Individuele dienstverlening via onze Dienst Sociaal Recht
    
  Ook wanneer de BBTK geen afgevaardigden in je onderneming heeft, kan je steeds bij ons terecht. De medewerkers op de Dienst Sociaal Recht behandelen per jaar meer dan 600 individuele dossiers. Na tussenkomst bij de werkgever, een sociale zekerheidsinstelling (RVA, RIZIV, RVP, ...), het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen of na uitspraak van de rechtbank worden jaarlijks enkele honderdduizenden euro gerecupereerd voor de leden. Geld dat de werkgevers anders in hun zakken zouden stoppen.

  Erik is 44 jaar en heeft 21 jaar anciënniteit als hij door zijn werkgever wordt ontslagen. De werkgever betaalt hem de minimale wettelijke opzeggingsvergoeding ten belope van 15 maanden of € 43.073 bruto. De medewerkers van de Dienst Sociaal Recht zijn van oordeel dat Erik op basis van zijn loon, anciënniteit en leeftijd recht heeft op een hogere opzeggingsvergoeding (op basis van de formule Claeys). Aangezien de werkgever niet openstaat voor een minnelijke schikking wordt het dossier overgemaakt aan de Arbeidsrechtbank. Deze volgt onze redenering en wijst Erik een bijkomende ontslagvergoeding toe ter waarde van € 25.769.

  Els werkt sedert 4 jaar in een kledingboetiek. Zij wordt betaald als verkoopster (€ 1.074 bruto per maand). Gezien de taakinhoud, de leeftijd en anciënniteit van Els schrijven onze medewerkers van de Dienst Sociaal Recht de werkgever aan met de vraag Els correct te betalen zoals de reglementering in de sector het voorschrijft. Het loon van Els bedraagt nu € 1.302,83 bruto per maand.