Mag ik mijn computer op het werk gebruiken om privé te surfen op het internet?

Sommige werkgevers hebben werknemers ontslagen omdat ze e-mails verstuurden of websites bezochten ten persoonlijke titel, tijdens of buiten de werkuren, maar met de PC van de onderneming. Sommige werkgevers beperkten zich tot het evalueren van de connectietijd om de werknemer te sanctioneren. Anderen hadden geen scrupules om ook de inhoud van de bezochte sites of de verstuurde e-mails na te gaan. Deze geschillen werden in de meeste gevallen voor de rechtbank beslecht ... met zeer uiteenlopende uitspraken als gevolg.

De sociale partners (vakbonden en werkgevers) hebben hierover op 26 april 2002 CAO 81 "ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten opzichte van de controle op de elektronische on line-communicatiegegevens" afgesloten.

Deze overeenkomst is van toepassing op alle werkgevers en werknemers. Het is echter een basisregeling die per sector of onderneming kan aangepast worden.

De nieuwe CAO heeft niet de bedoeling de toegang of het gebruik van elektronische communicatiemiddelen door de werknemers te regelen. Dit blijft een voorrecht van de werkgever.

De CAO regelt wel dat indien de werkgever controle wenst uit te oefenen op het gebruik van elektronische communicatiemiddelen hij een aantal regels ter bescherming van de privacy van de werknemer moet naleven:

  • de werkgever moet voorafgaand de werknemers individueel en collectief informeren over de manier van controleren (een geheime controle is dus uitgesloten);
  • de werkgever moet hierin duidelijk aangeven in welke gevallen hij controle mag uitoefenen; de CAO legt hier beperkingen op (controle is enkel mogelijk ter preventie van ongeoorloofde feiten, feiten die strijdig zijn met de goede zeden of die de waardigheid van een andere persoon kunnen schaden (bv. pornografie, racisme, discriminatie, ...), ter bescherming van vertrouwelijke bedrijfsinformatie, om de veiligheid en/of de technische werking van het IT-netwerk van de onderneming te garanderen en om na te gaan dat de in de onderneming geldende regels voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen worden gerespecteerd;
  • de controle mag geen inmenging in de persoonlijke levenssfeer tot gevolg hebben.

Enkel indien de werkgever een inbreuk of misbruiken vaststelt, mag hij op basis van een algemene controle de gegevens "individualiseren", m.a.w. idenditeit van de verantwoordelijke opsporen.
Behalve mits akkoord van de werknemer (en eventueel de andere partijen betrokken bij de communicatie) mag de werkgever de inhoud van het bericht of de bezochte website niet nagaan.

Voor meer informatie verwijzen we naar de 'BBTK Expresso e-rechten' onder Publicaties - sociaal nieuws. Ook de integrale tekst van CAO 81 kan onder dezelfde rubriek geraadpleegd worden.